Waarom stemmen voor Provin­ciale Staten en het Water­schap Limburg van groot belang is?


Stem jij woensdag 15 maart ook Partij voor de Dieren (Water­schap) Limburg ?

5 maart 2023

Woensdag 15 maart mogen we onze stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en het Waterschap Limburg. De opkomst voor Provinciale Statenverkiezingen ligt altijd lager dan bij landelijke verkiezingen. Waarom is het van groot belang om ook voor de Provinciale Staten en het waterschap te gaan stemmen?

Tijdens de laatste Provinciale Statenverkiezingen in 2019 werd de zetelverdeling als volgt : CDA 9 zetels, Forum voor Democratie 7 zetels, PVV 7 zetels, VVD 5 zetels, GroenLinks 4 zetels, SP 4 zetels, D66 3 zetels, PvdA 3 zetels, Lokaal Limburg 2 zetels, Partij voor de Dieren 2 zetels, 50Plus 1 zetel.

Woensdag 15 maart kiezen we de kandidaten van de partijen in het Limburgse Parlement. De invloed van deze verkiezingen reikt echter verder (!), omdat de gezamenlijke provincies vervolgens kiezen voor de leden van de Eerste Kamer in Den Haag.

De beslissingen die in de Provinciale Staten worden genomen, hebben veel invloed op ons leven. Als de landelijke politiek iets zegt over wát er moet gebeuren, zegt de provinciale politiek meer over hoé dat moet gebeuren.

In een democratie bepaalt de bevolking in het stemhokje welke partijen de meeste macht, of invloed krijgen. Geen enkele partij kan haar héle verkiezingsprogramma uitvoeren, want partijen moeten altijd samenwerken met andere partijen (coalities vormen).

In Nederland hebben we te maken met verschillende bestuurslagen: Europa, de landelijke regering in Den Haag, de provincies en de gemeenten.

Deze bestuurslagen zijn ongeveer vergelijkbaar georganiseerd. De regering bestaat uit een kabinet van ministers met een premier aan het hoofd. Dat is het dagelijks bestuur. Elke minister staat aan het hoofd van een ministerie en gaat over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld Natuur en stikstof, of Klimaat en energie.

De ministers worden gecontroleerd door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan een besluit, of wetsvoorstel van een minister goedkeuren, aanpassen, of afkeuren. Partijen kunnen hierover tijdens een debat een amendement of een motie indienen. Een amendement is een vraag om iets aan het wetsvoorstel te veranderen. Een motie wordt in het parlement in stemming gebracht en de uitslag is bindend. Partijen kunnen ook zelf een wetsvoorstel indienen. Als een wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt aangenomen, dient het ook nog door de Eerste Kamer te worden goedgekeurd. De Eerste Kamer kan alleen goedkeuren, of afkeuren.

In de gemeentelijke bestuurslaag vormen de burgemeester en wethouders het dagelijks bestuur. De gemeenteraad controleert het dagelijks bestuur. Op provinciaal niveau vormen de Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten (GS) het dagelijks bestuur. Provinciale Staten controleert het dagelijks bestuur. In en vanuit het Limburgse provinciehuis (Gouvernement) werken zo'n 900 ambtenaren die de uitvoerende taken verrichten voor het college van Gedeputeerde Staten.

De provincie is de bestuurslaag tussen Den Haag en de gemeenten, en verricht het werk waarvoor het rijk 'te groot' en de gemeente 'te klein' is. Het provinciaal bestuur is actief op een breed terrein:

 • verkeer en vervoer;

 • economie, agrarische zaken;

 • milieu;

 • ruimtelijke ordening;

 • recreatie;

 • natuur en landschap;

 • welzijn;

 • cultuur;

 • bestuurlijke organisatie;

 • toezicht op de waterschappen;

 • toezicht op de financiën van de gemeenten.

De provincie heeft voor deze beleidsterreinen een coördinerende rol. Slechts zelden is de provincie de enige instantie die zich met deze zaken bemoeit. De provincie is vaak een 'gebiedsgerichte regisseur' en werkt nauw samen met andere overheden (rijk, gemeenten, waterschappen), het bedrijfsleven, organisaties en instellingen.

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen worden in Limburg 47 parlementsleden uit de verschillende partijen gekozen. Bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen lag de opkomst rond de 50% (bij de Tweede Kamerverkiezingen rond de 80%). In het verleden was de vorming van een College van Gedeputeerde Staten (GS) niet zo moeilijk, want de partijen waren groot genoeg om een coalitie te vormen. In 2007 werd het college van GS gevormd door CDA en PvdA. Bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen lukte het niet meer om een samenwerking (coalitie) te vormen uit 6 partijen. Toen is besloten om gedeputeerden te kiezen op basis van hun deskundigheid en niet op partijlidmaatschap.

Dat College van Gedeputeerden onder leiding van Gouverneur Theo Bovens, heeft de rit niet kunnen afmaken, doordat het integriteitsschandaal rond de Stichting IKL en Herman Vrehen (CDA) (opgestapt in 2009) dit college deed opstappen in 2021. Vriendjespolitiek en zogenaamd Limburgs gesjoemel kan natuurlijk ook niet meer in deze tijd. Er staat nog vers in ons geheugen dat de Groninger, Johan Remkens een nieuw college van Gedeputeerde Staten heeft voorgesteld aan het Limburgs parlement en het parlement heeft dit voorstel aanvaard. Sindsdien zit er een nieuw college onder een nieuwe Gouverneur, Emile Roemer.

 • Lia Roefs (PvdA): Wonen, Ruimte en Water

 • Madeleine van Toorenburg (CDA): Sociale Agenda, Handhaving en Cultuur

 • Geert Gabriëls (GroenLinks): Natuur, Milieu en Erfgoed

 • Ad Roest (Lokaal-Limburg): Financiën, Bedrijfsvoering en Bestuurlijk Toezicht

 • Stephan Satijn (VVD): Economie, Grondbedrijf en Onderwijs

 • Maarten van Gaans (D66): Energie, Mobiliteit en Europa

De Gedeputeerde Staten vergaderen meestal 1 keer per week. De agenda wordt vooraf bekend gemaakt. Statenleden kunnen schriftelijke vragen indienen. De besluiten die genomen worden zijn openbaar, maar de vergaderingen zelf zijn niet openbaar. De agenda en besluiten vind je op de website van de provincie.

De Provinciale Statenvergadering, met het voltallige provinciale bestuur, de Gouverneur, de Gedeputeerden en de Statenleden vindt ongeveer 12 keer per jaar plaats in de Statenzaal. Deze vergaderingen kunnen vanaf de publieke tribune, of via de livestream worden gevolgd. Burgers die betrokken zijn bij een agendapunt kunnen inspreken.

Naast de plenaire (voltallige) vergaderingen in de statenzaal vinden er veel vaker commissievergaderingen plaats. Deze gaan over de onderwerpen zoals hierboven genoemd. Commissievergaderingen zijn deels besloten en deels openbaar. Een Statenlid is niet van alle commissies lid. Met meer fractieleden kun je in meer commissies deelnemen, maar er zijn tegenwoordig ook burgercommissieleden die namens de partij aan een commissievergadering kunnen deelnemen.

De Statenleden van de Partij voor de Dieren zijn lid van de volgende commissies;

 • Pascale Plusquin is fractievoorzitter, voorzitter commissie integriteitsbevordering, lid controlecommissie, lid Statencommissie cultuur en samenleving, lid Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur, lid werkgeverscommissie, Lid programmaraad Zuidelijke Rekenkamer (ZRK);

 • Peter Loomans is lid Statencommissie financiën, economische zaken en bestuur en lid Statencommissie mobiliteit en duurzaamheid.

De tweepersoons Statenfractie wordt ondersteund door twee burgercommissieleden; Ina Boven en Ria Strik, beleidsmedewerker Lex de Savornin Lohman, fractiemedewerker Jules Vaessen en fractieondersteuner Anne Hanssen.

We hopen dat de Statenfractie na de verkiezingen groeit met meerdere fractieleden. Onze kandidaten zijn te vinden op de pagina Kandidatenlijsten. Tevens vind je hier het verkiezingsprogramma.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar de belangen van de hele planeet en ál haar bewoners, inclusief alle dieren voorop stelt.

Kies jij ook Partij voor de Dieren Limburg en Partij voor de Dieren Waterschap Limburg op woensdag 15 maart 2023 ?

Dankjewel voor jouw steun!

Links:
- website Partij voor de Dieren Waterschap Limburg;
- Provinciale Staten van de provincie Limburg;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;
- Commissaris van de Koning in de provincie Limburg (onze Gouverneur).