Dieren in het wild


Geen ruimte voor jacht, wel voor natuur.

In ons land wordt de leefruimte van in het wild levende dieren steeds verder ingeperkt. Nu dieren noodgedwongen vaker in de buurt van mensen leven, wordt al te gemakkelijk beweerd dat ze overlast veroorzaken. Manieren om dieren op een diervriendelijke manier te weren uit bepaalde gebieden worden niet of nauwelijks toegepast. Ruimte voor onderzoek naar en inzet van preventieve middelen is er ook nauwelijks. Dieren worden bestreden met de zwaarste middelen, praktisch altijd worden ze gedood. Ondanks deze intensieve bestrijding lukt het niet om de aantallen dieren blijvend te laten dalen. De jacht op ganzen, vossen, muskusratten, reeën, wilde zwijnen en vele andere dieren moet stoppen.

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie meer preventieve maatregelen moet nemen om landbouwschade door dieren, verkeersongelukken met dieren en aanvaringen tussen vliegtuigen en vogels te voorkomen. Het huidige beleid is niet effectief. Er worden enorme bedragen uitgegeven aan zinloze en wrede bestrijding van in het wild levende dieren. Dat geld kan beter worden ingezet voor preventief beleid dat wél effectief is. Wij pleiten voor een systeem waarbij de inrichting van landbouwgrond zo nodig dieren buiten houdt, in plaats van dieren af te schieten. De provincie moet dieren een goede leefomgeving bieden. Daarbij moet de intrinsieke waarde van het dier het uitgangspunt zijn.

Dieren in het wild

Wat we hebben bereikt

 • Burgerinitiatief stop de hobbyjacht geagendeerd en aangenomen!

  Na een spannend debat hebben de Provinciale Staten Limburg in meerderheid het Burgerinitiatief aanvaard.

  Het Burgerinitiatief vraagt om een gelijke behandeling van bejaagbare en niet bejaagbare soorten. Dat betekent: eerst kijken naar preventieve maatregelen en schadebeperking, zoals wildrasters en waarschuwingssystemen. Sommige partijen gaven aan het voorstel juridisch onhaalbaar te vinden maar ook een Partij voor de Dieren motie die het voorstel juridisch vertaalde, en de tegenargumenten ontkrachtte, werd aangenomen.

 • Vernielde dassen­burcht hersteld en preven­tieve maat­re­gelen genomen

  Begin februari 2017 is bij werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het waterschap de bekende dassenburcht vernield bij de Schaapbroekweg in Maastricht, die daar al vanaf 1960 (!) is. Direct daarna heeft de Partij voor de Dieren hierover vragen gesteld, en naar nu blijkt wordt hiertegen strafrechtelijk opgetreden, en zijn er herstelmaatregelen uitgevoerd. Ook zijn er door de provincie afspraken gemaakt met het waterschap om herhaling te voorkomen, w.o. een aanpassing van de werkinstructies en een “opfriscursus” voor de regiobeheerders.

 • Provincie Limburg gaat meebe­talen aan noodhulp en vervoer van zieke en en gewonde dieren

  In Limburg is de situatie zo dat er voor verreweg de meeste dieren alleen over de grens, in Opglabbeek (Belgie) een goed uitgerust opvangcentrum is. Dat centrum draait tot nu toe geheel op giften, maar zal nu ook van de provincie Limburg vergoeding krijgen voor de kosten die ze voor dieren uit Nederland maken. Er zijn in de Limburgse regio’s diverse dierenambulances, en ook de Dierenbescherming speelt een rol, maar van een Limburg dekkend en kwalitatief volwaardig vervoers- en noodhulpsysteem is geen sprake. Ook daarin komt verandering, nu de provincie aan het vervoer zal meebetalen. Een en ander moet nog worden uitgewerkt, waarbij door de motie aan de Dierenbescherming een spilfunctie is toegekend.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws