Inbreng Loomans Toekomst­visie MAA 2e termijn


3 juni 2022

Voorzitter,

Ik zou nog terugkomen op stikstof. Belangrijk om mee te beginnen: de geruststellend geformuleerde mededeling portefeuillehouder van deze week, met de second opinion van AKD advocaten, slaat alleen op legalisering van de bestaande exploitatie. Op basis van historische rechten, Legalisering, omdat er nu geen natuurvergunning is (!). En dus nog niet op groei. Ik kom daar nog op terug.

Maar daar geeft AKD aan af te gaan op inschattingen van het Ministerie van LNV, nl. dat de emissies , met de activiteit Samco er bij, die nieuw is, binnen de historische rechten blijven. Maar dat is dan wel volgens de berekeningswijze van het Ministerie, die onderuit is gegaan bij Lelystad Airport. Dhr. Adegeest, voormalig directueur van een succesvol ingenieursbureau, heeft woensdag vorige week (de presentatie is u toegestuurd) laten zien dat die berekeningswijze niet klopt. Omdat op een onjuiste manier wordt omgegaan met de warmte-inhoud van de motor. Die kritiek is overgenomen door de cie M.e.r. En toen moesten de berekeningen bij Lelystad allemaal over. Kortom, dhr. Adegeest heeft recht van spreken. Conclusie: Het is riskant om zonder meer af te gaan op de inschattingen van het ministerie.

Maar zelfs als je met het Ministerie gelooft in die “historische rechten”: het (gewijzigd) Statenvoorstel zelf geeft aan dat er voor toekomstscenario’s waarin groei van het aantal vliegbewegingen optreedt … dat er voor die scenario’s, ik citeer vanaf pagina 39, “geen zekerheid te geven is of de vereiste natuurvergunning verleend zal kunnen worden.

Voor alle toekomstscenario’s geldt dat de stikstofdepositie binnen de verleende rechten moet blijven en/of dat een vernieuwde vergunning onder de Wet Natuurbescherming moet worden aangevraagd. Het is aan het bevoegd gezag (LNV) om te bepalen of dit ook het geval is met betrekking tot de luchtvaartscenario’s.

En:

“…er is nu niet exact aan te geven tot welk emissieplafond de luchthaven op basis van het overgangsrecht NOx kan uitstoten”.

Kortom, doorgaan met MAA is een blinde gok. Stikstof kan een absolute grens stellen.