Inbreng Brightlands Chemelot Campus


7 februari 2020

Voorzitter,

In een wereld met steeds meer mensen die allemaal streven naar een hogere levensstandaard neemt het gebruik van grondstoffen steeds verder toe. Zoals wij allemaal wel (zouden moeten) weten beginnen een aantal van die grondstoffen schaars te worden, blijkt de winning van andere grondstoffen te leiden tot steeds ernstiger wordende milieuschade, en produceren we met elkaar zoveel afval dat we bijna niet meer weten waar we het moeten laten. Een deel van dit afval “lekt” uiteindelijk weg in het milieu en leidt daar tot grote schade voor plant, dier en mens. Denk maar eens aan de onmetelijke hoeveelheden nauwelijks afbreekbaar plastic die een bedreiging voor het leven in onze oceanen aan het worden zijn.

In deze situatie is het uitermate belangrijk dat we ons op ons materiaal gebruik gaan herbezinnen, dat we anders omgaan met onze grondstoffen, beter na gaan denken over hergebruik en het voorkomen van afval, en onderzoeken of we vervuilende grondstoffen kunnen vervangen door schonere of hernieuwbare; denk bijvoorbeeld aan biobased materialen.

Bij allerlei maatschappelijke opgaven spelen de Limburgse Brightlands centra een prominente rol. Als het over materiaalgebruik gaat met name het Brightlands Materials Center. Mede namens een investering van de Provincie Limburg is daar in de afgelopen jaren een begin gemaakt met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor onze grondstof problemen. Maar het opstarten van nieuw onderzoek vraagt altijd tijd, geld en geduld. Zoals iedere onderzoeker weet is voortgang niet te voorspellen en gaat er vaak meer mis dan goed. Maar op langere termijn bezien zal er ook op het BMC kennis worden opgebouwd die gaat leiden tot efficiënter grondstof verbruik, minder vervuiling, minder afval, en dus met een positief maatschappelijk rendement. Denk maar eens aan beperking van de hoeveelheid afval als we verpakkingsmateriaal herbruikbaar zouden kunnen make, een van de onderzoeksrichtingen van het Materials Center.

De Partij voor de Dieren heeft er begrip voor dat het BMC de doelstellingen voor 2019 niet volledig gerealiseerd heeft. Wij hebben er vertrouwen in dat de innovatieve ontwikkelingen die op het BMC plaatsvinden onze samenleving ten goede zullen komen en dat investeren van publiek Limburgs geld in het BMC op termijn rendement zal opleveren voor de Limburgers. Het feit dat naast de Provincie ook TNO blijft investeren in BMC sterkt ons in dit vertrouwen. Wij stemmen dan ook in met het Statenvoorstel.

Het lijkt ons verstandig dat BMC ook de ruimte (en de tijd) krijgt om op langere termijn landelijke of Europese financiële steun te acquireren; continuïteit van het onderzoek is voor ons belangrijker dan een harde deadline stellen voor financiële onafhankelijkheid vanaf 2023.

De op dit moment gevraagde Provinciale investering komt gelijkelijk uit budgetten voor Economie, onderwijs en arbeidsmarkt en uit Duurzaamheid en energie. In het Statenvoorstel lezen we dat de investeerders in het BMC revenuen kunnen verwachten door het exploiteren van intellectueel eigendom, met andere woorden patenten. Het lijkt ons een goed idee dat eventuele toekomstige revenuen voor de Provincie teruggaan naar de budgetten voor Duurzaamheid en Energie. Graag hoor ik van de Gedeputeerde of hij zich hierin kan vinden.

Dank voor uw aandacht,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren