Inbreng Boven Grond­wa­ter­heffing


18 november 2022

Voorzitter,

met de verhoging van 4 procent conform de uitgangspunten van de begroting hebben wij geen moeite, maar wel met de vrijstelling voor onttrekkingen ten behoeve van beregening. Volgens onze informatie doet Limburg dit als enige van alle provincies? Waarom is dat? Wat maakt gebruik voor beregening anders dan andere gebruiksdoelen?

En hoe wordt hierop gecontroleerd? Hoe kan de provincie exact weten wat er met het onttrokken grondwater gebeurt? Welke controles worden hierop uitgevoerd? Of wordt er bij agrarische gebruikers eenvoudigweg vanuit gegaan dat beregening het doel is?

En dan de bestemming van de opbrengsten. Volgens de Waterwet (art. 7.7 lid 1) is dat o.m. kosten:

  • a.van maatregelen, direct verband houdende met het voorkomen en tegengaan van nadelige gevolgen van het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water;

Voorzitter, die nadelige gevolgen doen zich ook voor in de natuur. Onze vraag aan het College: worden voor het bestrijden van nadelige gevolgen voor de natuur dan ook maatregelen getroffen? En is de opbrengst van de heffing, zoals die nu is, dan wel voldoende? Verdroging is een groot porbleem, en we kunnen ons niet voorstellen dat de opbrengsten zoals die nu zijn (orde van grootte ca. 1 miljoen euro) daarvoro voldoende zijn. Moet de heffing niet verhoogd worden om ook die kosten te bestrijden?