Inbreng 1 miljoen bomenplan


13 december 2019

Voorzitter,

Partij voor de Dieren steunt van harte het 1 miljoen bomenplan. Inclusief de aangekondigde subsidieregeling. De PvdD bespeurt veel enthousiasme in Limburg voor het bomenplan en ook voor deelname onder verenigingen, burgers en overheden. We zijn ook blij met de toezegging over het bosbeleidplan.

Waarvoor hulde. Maar we kunnen meer doen, namelijk ook meer bestaande bomen behouden – daar kom ik nog op terug, met een motie.

Goed in het Statenvoorstel is dat er niet alleen sprake is van bos, maar ook bomenaanplant op kleinere schaal, zoals voedselbossen, tiny forests en landschapselementen.

Daardoor ben je ook multifunctioneelbezig: voor voedselvoorziening voor mens en dier, voor biodiversiteit, wegvangen van CO2, waterbuffer en verfraaiing van het landschap en mogelijk ook waterveiligheid. PvdD wil daar een element aan toevoegen: het behoud van natuurlijk erfgoed.

Behoud van erfgoedzien wij in PS als provinciale verantwoordelijkheid, zie daarvoor de monumentennota, en dat is wat PvdD betreft ook natuurlijk erfgoed.

Een voorbeeld van Limburgs natuurlijk erfgoed zijn hoogstambomen, heggen en graften. Het Eijsdener Klumpke, de Sjweikeser Rèngelaot en het Sevenummer Striepke: zomaar een greep uit het rijke Limburgse fruitverleden. En dan noem ik er slechts 3 van de tientallen. Vroeger had ieder dorp, elke streek wel haar eigen lokale fruitsoort..

Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat de Partij voor de Dieren Limburg niet alleen vanwege de klinkende namen en de hoogwaardige eigenschappen van dit op-en-top Limburgse fruit vindt dat de hoogstamfruitboom een wederopstanding verdient. Naast echt Limburgs erfgoed is een hoogstamfruitboomgaard een garantie voor een hoge biodiversiteit. Ook produceren ‘hoogstammers’ heel veel bloesem: dit oogt niet alleen schitterend in de lente, maar ook kunnen insecten zich aan het stuifmeel laven. Dit leidt weer tot toename van vogels en kleine zoogdieren die deze insecten op hun beurt tot hun voedselbron rekenen.

Tel daar de ettelijke streekproducten die voortkomen uit hoogstamfruit als vlaai, stroop en marmelade bij op, en iedere Limburger profiteert mee van de heraanplant van hoogstamboomgaarden.

Daarnaast is er dat andere voorbeeld van Limburgs cultuurlandschap: de oud-Limburgse heg. Heggen maken Limburg niet alleen mooier, maar zijn ook belangrijk voor de biodiversiteit: ze vormen verbindingswegen voor planten en dieren; zorgen voor nestgelegenheid van vogels; vormen een schuilplaats en voedselbron voor (kleine) dieren en insecten… Maar ook de mens is erbij gebaat. Heggen beschermen gewassen, functioneren als erosieremmers. Zeker in Zuid-Limburg zouden heggen op terrashellingen de waterschappen van dienst zijn, gelet op de waterproblematiek. Bij onze zuiderburen, in Wallonië,is toegezegd 4000km aan heggen te planten. Daar kan de provincie Limburg niet bij achter blijven!

Ook graften verdienen herwaardering als karakteristiek Limburgs landschapselement vanwege hun belangrijke functies als bescherming tegen erosie. Bovendien kunnen ze evenals hagen en holle wegen een enorme diversiteit aan planten en dieren bieden op een kleine oppervlakte door het verschil in hoog-laag, droog-nat, schaduw-zon. Het is intens triest dat graften door ruilverkaveling en monoculturen langzaam maar zeker verdwijnen. En met het verdwijnen van de Limburgse landschapselementen verdwijnen ook de bewoners ervan zoals de kleine marterachtigen.

Dit uniek Limburgse erfgoed van graften en heggen draagt bij bovendien ook bij aan de beleving van wandelaars en fietsers

Met dat doel stelt de PvdD, gesteund door de fractie van D66, voor om een specifiek accent op Limburgs erfgoed te leggen in de subsidieregeling.

De manier waaroplaten we graag aan GS over: bijv. hoger subsidiepercentage, apart budget.

Belangrijk, om geen overheidsgeld te verspillen, is daarbij de instandhoudingsverplichting. Tijdens commissie RLN d.d. 29 november jl gaf gedeputeerde Mackus aan dat het GS om het bomen planten gaat. Wat PvdD Limburg betreft is dit niet het enige dat dient te gebeuren: de bomen en struiken moeten ook in stand gehouden worden. Hierdoor kunnen ze de biodiversiteit vergroten, Limburg mooier maken en wordt er geen gemeenschapsgeld verkwist. Van dit laatste zijn al genoeg verhalen bekend (bij bomenkwekers uit de regio) omtrent eerdere initiatieven waarbij geplante bomen verdwenen zodra de subsidieregelingen stopten. Daarom moet er, afhankelijk van doelgroep, waarschijnlijk ook een vergoeding voor instandhoudingskosten bij .

Kappen met kappen

Voorts wil Partij voor de Dieren Limburg een Limburgs lanenplan langs provinciale wegen waarbij de bomenkap zoveel mogelijk wordt tegengegaan, biodiversiteit en aanplant van bomen langs provinciale wegen gestimuleerd wordt. Onze motie daaromtrent wordt vooralsnog nog even aangehouden door de PvdD-fractie.

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren