Vragen Plusquin over Grond­verkoop exploi­ta­tie­maat­schappij Cali­fornië aan eigen directeur


Indiendatum: 15 nov. 2022

Geacht College,

Grondexploitatiemaatschappij Californië, met als aandeelhouder de provincie en gemeentes, heeft in 2019 en 2020 grote stukken grond (in totaal 29 hectare) onderhands en tegen een zeer lage prijs verkocht aan een bedrijf van haar eigen directeur, de heer Burghout.[1]

  • Vindt het College het uit een oogpunt van bestuurlijke, zowel als functionele, integriteit aanvaardbaar dat er door Grondexploitatiemaatschappij Californië gronden in bezit verkocht zijn aan een bedrijf van haar eigen directeur?
  • Hoe kan het dat de betreffende verkoop onderhands is geschied: had deze verkoop niet openbaar moeten worden aangekondigd?
  • Ook als onderhandse verkoop juridisch in strikte zin was toegestaan, acht het College onderhandse verkoop aanvaardbaar vanuit een gezichtspunt van bestuurlijke integriteit? En om andere geïnteresseerden een eerlijke kans te geven?
  • De gemeente Horst had een deel van de percelen eerder verworven door bewoners onder druk te zetten met een onteigeningsprocedure, met als doel om tuinbouw te realiseren. Die bestemming rust nog steeds op de betreffende gronden. Hoe kan het dan dat er door de directeur een veel lagere prijs voor is betaald (7,63 euro per m2) dan gebruikelijk voor tuinbouwgrond (27 tot 30 euro per m2)?
  • Ook als de koper aangeeft er (tijdelijk) zonnepanelen op te willen realiseren, is het dan mogelijk dat deze exploitatie niet doorgaat, en dat dan alsnog – of na de periode als zonnepark – de bestemming tuinbouw wordt gerealiseerd, met een forse winst op deze grondaankoop als gevolg?
  • Welke stappen gaat de provincie zetten om te bewerkstelligen dat deze grondverkoop wordt teruggedraaid? Zo niet, waarom niet?
  • Acht het College de positie van de directeur houdbaar, in het licht van deze transactie? Zo niet, welke stappen gaat GS zetten wat betreft de positie van directeur?

Bij voorbaat dank voor beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2022....