Schrif­te­lijke vragen Plusquin over Juri­dische gevolgen Wnb door groot kampvuur bij Fort Willem


Indiendatum: 29 nov. 2022

Geacht college,


Op 18 november jl. werd door een Maastrichtse studentenvereniging brandgesticht bij Fort Willem.[1] De bewuste studentenvereniging is al sinds 1994 hier gehuisvest en er vinden vaker incidenten plaats, Op het voorplein werd met houten pallets een groot kampvuur opgericht, terwijl zij niet over de nodige brandvergunning beschikt.[2] Toen de brandweer eenmaal ter plaatse kwam, werd deze belet het vuur te blussen. In het gebied leven talloze vleermuissoorten,[3] die momenteel in hun winterslaap verkeren. Door de brand, rook en sirenes zijn deze hoogstwaarschijnlijk hierin verstoord. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

  • De rondom Fort Willem levende vleermuissoorten verkeren momenteel in hun winterslaap. Alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn wettelijk beschermd.[4] Hierdoor heeft het college van gedeputeerde staten de zorgplicht om de gunstige staat van instandhouding en habitats te behouden of te herstellen.[5] Het clubhuis bevindt zich vlakbij de habitats van de vleermuissoorten en er vinden veel incidenten plaats.[6] Daarmee staan de habitats vooral tijdens de winterslaap van vleermuizen onder druk. Vindt uw college dat de nabijheid van een studentenverenigingsgebouw en bijhorende incidenten conform de zorgplicht zijn om de gunstige staat van instandhouding en habitats voor de vleermuizen te behouden of te herstellen binnen de provincie Limburg? Zo ja, waarom en hoe verhoudt dit zich tot de Wet natuurbescherming? Zo nee, waarom niet en wat is daarvan het gevolg voor uw college?
  • De bij Fort Willem voorkomende vleermuizen verkeren momenteel in hun winterslaap. Doordat zij wettelijk beschermd zijn,[7] is het verboden om deze soorten opzettelijk te verstoren.[8] Toch werd er een groot kampvuur aangestoken, waarbij veel vuur en rook komt kijken. Ook de brandweer moest eraan te pas komen. Doordat de vleermuizen in hun winterslaap verkeren, is de kans nog aannemelijker dat zij verstoord zijn. Daarbij is het bekend bij de betrokken studentenvereniging dat vleermuizen voorkomen rondom Fort Willem. Doordat zij willens en wetens een groot kampvuur op het binnenplein aanstak, kan gesteld worden dat het risico op het verstoren van de soorten middels vuur, rook en lawaai voor lief is genomen. Hierdoor er dus sprake is van voorwaardelijk opzet. Is er in casu een ontheffing verleend van voornoemde verboden? Zo nee, is het college van mening dat er sprake is van voorwaardelijk opzet, en dus van een overtreding in de zin van de Wet natuurbescherming? Zo ja, waarom en wat is daarvan de consequentie voor het college? Zo nee, waarom niet?
  • In het kader van de Wet natuurbescherming zou dit soort incidenten niet meer mogen plaatsvinden bij Fort Willem. Jammer genoeg vinden incidenten vaker plaats bij de bewuste studentenvereniging. Is uw college van mening dat het onwenselijk is dat een incidentrijke studentenvereniging hier gehuisvest is, gelet op de nabijheid van habitats van beschermde soorten? Zo ja, waarom en wat is hiervan het gevolg voor uw college? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de Wet natuurbescherming?
  • De gemeente Maastricht is eigenaar van het bewuste gebouw. Dit is in erfpacht gegeven aan Heineken, die het weer verhuurt aan de betrokken studentenvereniging. Heeft uw college, gelet op uw verplichtingen conform de Wet natuurbescherming, hierover contact gehad met de gemeente Maastricht, Heineken en de betrokken studentenvereniging om dit soort praktijken te voorkomen? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

Hoogachtend,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


[1] https://www.1limburg.nl/nieuws/1884580/agressieve-studenten-belagen-brandweer-in-maastricht.

[2] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221121_96714631.

[3] Gewone dwergvleermuis, baardvleermuis, watervleermuis, franjestaart, laatvlieger en bruine grootoorvleermuis.

[4] Art. 3.5 lid 1 Wet natuurbescherming jo. Bijlage IV onderdeel a Habitatrichtlijn (Microchiroptera).

[5] Art. 1.12 lid 1 sub b Wet natuurbescherming jo. Bijlage IV onderdeel a Habitatrichtlijn.

[6] Zie ook https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/incident-bij-studentenvereniging-tragos-kots-en-urine-over-studenten.

[7] Art. 3.5 lid 1 Wet natuurbescherming jo. Bijlage IV onderdeel a Habitatrichtlijn.

[8] Art. 3.5 leden 2 en 1 Wet natuurbescherming.

Indiendatum: 29 nov. 2022
Antwoorddatum: 24 jan. 2023

Vraag 1) De rondom Fort Willem levende vleermuissoorten verkeren momenteel in hun winterslaap. Alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn wettelijk beschermd. Hierdoor heeft het college van gedeputeerde staten de zorgplicht om de gunstige staat van instandhouding en habitats te behouden of te herstellen. Het clubhuis bevindt zich vlakbij de habitats van de vleermuissoorten en er vinden veel incidenten plaats. Daarmee staan de habitats vooral tijdens de winterslaap van vleermuizen onder druk. Vindt uw college dat de nabijheid van een studentenverenigingsgebouw en bijhorende incidenten conform de zorgplicht zijn om de gunstige staat van instandhouding en habitats voor de vleermuizen te behouden of te herstellen binnen de provincie Limburg? Zo ja, waarom en hoe verhoudt dit zich tot de Wet natuurbescherming? Zo nee, waarom niet en wat is daarvan het gevolg voor uw college?

De studentenvereniging Tragos is al sinds 1994 gevestigd in het Fort Willem. De vleermuispopulaties bevinden zich in een ander gedeelte dat niet toegankelijk is voor de studenten. Zolang de studenten op hun eigen terrein blijven, worden vleermuizen niet verstoord. De staat van instandhouding van de diverse vleermuizen wordt door de nabijheid van dit verenigingsgebouw dan ook niet negatief beïnvloed. Een en ander is daarmee conform de zorgplicht.

Vraag 2) De bij Fort Willem voorkomende vleermuizen verkeren momenteel in hun winterslaap. Doordat zij wettelijk beschermd zijn, is het verboden om deze soorten opzettelijk te verstoren. Toch werd er een groot kampvuur aangestoken, waarbij veel vuur en rook komt kijken. Ook de brandweer moest eraan te pas komen. Doordat de vleermuizen in hun winterslaap verkeren, is de kans nog aannemelijker dat zij verstoord zijn. Daarbij is het bekend bij de betrokken studentenvereniging dat vleermuizen voorkomen rondom Fort Willem. Doordat zij willens en wetens een groot kampvuur op het binnenplein aanstak, kan gesteld worden dat het risico op het verstoren van de soorten middels vuur, rook en lawaai voor lief is genomen. Hierdoor er dus sprake is van voorwaardelijk opzet. Is er in casu een ontheffing verleend van voornoemde verboden? Zo nee, is het college van mening dat er sprake is van voorwaardelijk opzet, en dus van een overtreding in de zin van de Wet natuurbescherming? Zo ja, waarom en wat is daarvan de consequentie voor het college? Zo nee, waarom niet?

Nee, er is door ons geen ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming verleend voor een kampvuur. Er is geen sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming, omdat het kampvuur plaatsvond op het eigen terrein van de studentenvereniging en vleermuizen hier geen hinder van ondervinden. De vleermuispopulaties bevinden zich immers in een gedeelte dat buiten de invloedssfeer van de studentenvereniging ligt.

Vraag 3) In het kader van de Wet natuurbescherming zou dit soort incidenten niet meer mogen plaatsvinden bij Fort Willem. Jammer genoeg vinden incidenten vaker plaats bij de bewuste studentenvereniging. Is uw college van mening dat het onwenselijk is dat een incidentrijke studentenvereniging hier gehuisvest is, gelet op de nabijheid van habitats van beschermde soorten? Zo ja, waarom en wat is hiervan het gevolg voor uw college? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de Wet natuurbescherming?

De vleermuizenpopulaties bevinden zich in een ander gedeelte dan de studentensociëteit en ondervinden daarom geen hinder van de aanwezigheid van Tragos. Voor wat betreft vleermuizen zijn overtredingen van de Wet natuurbescherming daarmee niet aan de orde. In het kader van de soortenbescherming vinden wij het daarom niet onwenselijk dat de studentenvereniging daar gehuisvest is.

Vraag 4) De gemeente Maastricht is eigenaar van het bewuste gebouw. Dit is in erfpacht gegeven aan Heineken, die het weer verhuurt aan de betrokken studentenvereniging. Heeft uw college, gelet op uw verplichtingen conform de Wet natuurbescherming, hierover contact gehad met de gemeente Maastricht, Heineken en de betrokken studentenvereniging om dit soort praktijken te voorkomen? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij hebben contact opgenomen met een ecoloog van gemeente Maastricht en een vleermuisdeskundige van bureau Regelink. Bureau Regelink heeft namelijk in 2020 in opdracht van de gemeente Maastricht een vleermuisonderzoek verricht ter plekke van (o.a.) Fort Willem. Bovendien hadden fracties uit de gemeenteraad van Maastricht gelijksoortige vragen gesteld naar aanleiding van het kampvuur. De ecoloog van gemeente Maastricht en de vleermuisdeskundige van bureau Regelink bevestigden dat het incident in ieder geval geen invloed heeft op de staat van instandhouding van de vleermuizen, omdat de vleermuizenpopulaties zich in een ander gedeelte bevinden dan de studentensociëteit.

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Vragen Plusquin over Grondverkoop exploitatiemaatschappij Californië aan eigen directeur

Lees verder

Schriftelijke vragen Loomans over Rockwool

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer