Schrif­te­lijke vragen Plusquin Verrijking en bevoor­deling oud-gede­pu­teerde bij uitbreiding VDL Nedcar


Indiendatum: 23 apr. 2021

Geacht college,

Voor de uitbreiding van VDL Nedcar te Born werd oud-gedeputeerde Vrehen ingehuurd door de onlangs afgetreden gedeputeerde Mackus. Over het hele reilen en zeilen verschijnt nu een krantenartikel. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

Vraag 1) Oud-gedeputeerde Vrehen zou €15.000 van de provincie Limburg hebben ontvangen. Naast deze €15.000 van de provincie zou Vrehen voor hetzelfde project ook geld ontvangen hebben van Rijkswaterstaat en van de gemeente Echt-Susteren. Wist de provincie van deze cumulatie en, zo ja, hoeveel bedraagt het opgetelde bedrag dat de heer Vrehen ontving voor dit project? Vindt het college het verstandig dat één persoon binnen één project aangesteld wordt in drie verschillende rollen, betaald door drie verschillende opdrachtgevers? Zo ja, hoe kan het college dat onderbouwen?

Vraag 2) Niet iedereen zou het woord krijgen tijdens de inspreekavonden geleid door Vrehen; Vrehen zou ingezet zijn om ‘kritische monden te snoeren’. In de perceptie van omwonenden gaf dhr. Vrehen daarbij onvoldoende ruimte aan kritische geluiden. Hoe kijkt het college terug op het inhuren van een ex-bestuurder als voorzitter van een inspraakavond? Is een dergelijk persoon geloofwaardig als onafhankelijk voorzitter?

Vraag 3) Vindt het college dat belanghebbenden zo voldoende hun zienswijzen hebben kunnen uiten? Zo nee, waarom niet?

Om de uitbreiding van VDL Nedcar te Born mogelijk te maken, moet aan de noordkant het Sterrenbos verdwijnen. Dit bedreigde stukje Limburgse natuur met hoge natuurwaarden zou later gecompenseerd moeten worden.
Vraag 4) Vanwege de dreigende kap van het Sterrenbos wordt voor natuurcompensatie een andere stichting ingeschakeld. Ook van deze stichting is Vrehen de voorzitter. Waarom is de Stichting Landschapspark Susteren hier tussen geschoven als ontwikkelaar van de natuurcompensatie?

Vraag 5) Volgens het stichtingsbestuur zou Vrehen niet gehandeld hebben als stichtingsvoorzitter, maar ingeschakeld zijn door de provincie. Kan het college dit bevestigen? Zo ja, hoe is deze aanstelling verlopen? Zo nee, waarom niet?

Op voorstel van deze stichting wordt geld voor natuurcompensatie ingezet in het noorden van Nieuwstadt, terwijl juist west- en zuid-Nieuwstadt de meeste overlast ondervinden van de VDL Nedcar-uitbreiding. Landbouwgrond in noord-Nieuwstadt moet opgekocht en doorgegeven worden aan omwonenden worden. Een van deze omwonenden is voorzitter Vrehen. Geld voor natuurcompensatie zou daardoor gebruikt worden voor privétuinen.

Vraag 6) Uiteindelijk komt het niet tot een overdracht van de landbouwgronden. Is er daadwerkelijk geld voor natuurcompensatie ingezet voor privétuinen en hoe verhoudt dit zich tot de wettelijke vereisten? Zo ja, hoe kan het college dit verklaren? Kan het college een overzicht doen toekomen van alle geldstromen naar privétuinen?

Vraag 7) Hoewel het niet tot een overdracht komt, zou een ambtenaar van de provincie toch geprobeerd hebben om te bemiddelen bij de verkoop. Kan het college dit bevestigen? Zo ja, hoe kan het dat een ambtenaar daarvoor wordt ingezet en hoe verhoudt dit zich tot het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling?

Vraag 8) De Groene Sporenwolf pleitte eerder al om de gelden voor natuurcompensatie vooral in west- en zuid-Nieuwstadt te laten vallen. Hier zou minstens 10 hectaren aan natuurcompensatie moeten komen. Gaat het college hier alsnog gehoor aan geven, en de verdeling van natuurcompensatie opnieuw toewijzen? Zo ja, hoe ziet het college deze herverdeling voor zich? Zo nee, waarom niet?

Graag beantwoording binnen de daarvoor geldende termijnen.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 23 apr. 2021
Antwoorddatum: 31 mei 2021

Onderstaand treft u de beantwoording van uw vragen aan. Daar waarbij het beantwoorden van schriftelijke vragen een politiek bestuurlijk standpunt wordt gevraagd betrachten wij gepaste terughoudendheid om daarmee maximale ruimte te geven aan het nieuw te vormen college van gedeputeerde staten.

Vraag 1) Oud-gedeputeerde Vrehen zou €15.000 van de provincie Limburg hebben ontvangen. Naast deze €15.000 van de provincie zou Vrehen voor hetzelfde project ook geld ontvangen hebben van Rijkswaterstaat en van de gemeente Echt-Susteren. Wist de provincie van deze cumulatie en, zo ja, hoeveel bedraagt het opgetelde bedrag dat de heer Vrehen ontving voor dit project? Vindt het college het verstandig dat één persoon binnen één project aangesteld wordt in drie verschillende rollen, betaald door drie verschillende opdrachtgevers? Zo ja, hoe kan het college dat onderbouwen?

De opdracht van de Provincie aan de heer Vrehen (NBD Holding BV) zag toe op het omgevingsmanagement PIP spooraansluiting Yard en het PIO Landgoederenzone Swentibold voor de periode april 2017- maart 2018 alsmede op het voorzitten van twee schetsschuiten PIO Swentibold ( 6 en 12 november 2019). Wij willen opmerken dat VDL Nedcar geen partij is in deze opdrachtverlening door de Provincie.
Naar aanleiding van deze vraag hebben wij navraag gedaan bij de gemeente Echt-Susteren. Daaruit is ons gebleken dat de gemeente Echt-Susteren een betaling heeft gedaan van € 3.993,00 voor aanvullende werkzaamheden door NBD Holding voor PIO Swentibold in de periode september
2018- april 2019.

De Provincie was er van op de hoogte dat de heer Vrehen ingezet werd door Rijkswaterstaat. Deze opdracht had betrekking op de verbreding van de A2. De opdracht van Rijkswaterstaat betreft een ander project dan de opdrachtverlening door de Provincie.

Voor wat betreft de beantwoording van de overige vragen betrachten wij gepaste terughoudendheid, om daarmee maximale ruimte te geven aan het nieuw de vormen college van GS.

Vraag 2) Niet iedereen zou het woord krijgen tijdens de inspreekavonden geleid door Vrehen; Vrehen zou ingezet zijn om ‘kritische monden te snoeren’. In de perceptie van omwonenden gaf dhr. Vrehen daarbij onvoldoende ruimte aan kritische geluiden. Hoe kijkt het college terug op het inhuren van een ex- bestuurder als voorzitter van een inspraakavond? Is een dergelijk persoon geloofwaardig als onafhankelijk voorzitter?

De opdracht van de Provincie aan de heer Vrehen (NBD Holding BV) is verleend vanwege zijn kennis van de lokale en regionale maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen en affiniteit met het inhoudelijk vraagstuk gericht op een evenwichtige economische ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Onze perceptie van de inspreekavonden is dat alle aanwezigen voldoende de mogelijkheid hebben gehad om hun standpunten in te brengen en toe te lichten.

Voor wat betreft de beantwoording van de overige vragen betrachten wij gepaste terughoudendheid, om daarmee maximale ruimte te geven aan het nieuw de vormen college van Gedeputeerde Staten.

Vraag 3) Vindt het college dat belanghebbenden zo voldoende hun zienswijzen hebben kunnen uiten? Zo nee, waarom niet?

Zie ons antwoord op vraag 2.

Vraag 4) Vanwege de dreigende kap van het Sterrenbos wordt voor natuurcompensatie een andere stichting ingeschakeld. Ook van deze stichting is Vrehen de voorzitter. Waarom is de Stichting Landschapspark Susteren hier tussen geschoven als ontwikkelaar van de natuurcompensatie?

De Provincie is verantwoordelijk voor de realisering van de wettelijke natuurcompensatie. Op dit moment zijn wij in overleg met de gemeente Echt-Susteren over de wijze van uitvoering van de wettelijke natuurcompensatie voor de kern Nieuwstadt. De Stichting Landschapspark Susteren (LPS) is van de wettelijke natuurcompensatie niet de ontwikkelaar.

Vraag 5) Volgens het stichtingsbestuur zou Vrehen niet gehandeld hebben als stichtingsvoorzitter, maar ingeschakeld zijn door de provincie. Kan het college dit bevestigen? Zo ja, hoe is deze aanstelling verlopen? Zo nee, waarom niet?

Wij gaan er van uit dat in de vraag gerefereerd wordt aan de passage in het krantenartikel over de factuur van € 3.993,00. Wij zijn niet op de hoogte van een aanstelling c.q. facturering van het in het krantenartikel genoemde bedrag van € 3.993,00.

Vraag 6) Uiteindelijk komt het niet tot een overdracht van de landbouwgronden. Is er daadwerkelijk geld voor natuurcompensatie ingezet voor privétuinen en hoe verhoudt dit zich tot de wettelijke vereisten? Zo ja, hoe kan het college dit verklaren? Kan het college een overzicht doen toekomen van alle geldstromen naar privétuinen?

De geschetste situatie is niet aan de orde. Er is geen geld voor natuurcompensatie ingezet voor privétuinen.

Vraag 7) Hoewel het niet tot een overdracht komt, zou een ambtenaar van de provincie toch geprobeerd hebben om te bemiddelen bij de verkoop. Kan het college dit bevestigen? Zo ja, hoe kan het dat een ambtenaar daarvoor wordt ingezet en hoe verhoudt dit zich tot het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling?

Wij hebben nu niet kunnen reconstrueren hoe een en ander dertien jaar geleden is gelopen. Mocht het zo zijn dat een ambtenaar op de geschetste wijze heeft geïntervenieerd dan vinden wij dat niet acceptabel.

Vraag 8) De Groene Sporenwolf pleitte eerder al om de gelden voor natuurcompensatie vooral in west- en zuid- Nieuwstadt te laten vallen. Hier zou minstens 10 hectaren aan natuurcompensatie moeten komen. Gaat het college hier alsnog gehoor aan geven, en de verdeling van natuurcompensatie opnieuw toewijzen? Zo ja, hoe ziet het college deze herverdeling voor zich? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment zijn wij in overleg met de gemeente Echt-Susteren over de uitwerking van de natuurcompensatie van 10 ha voor de kern Nieuwstadt. Deze uitwerking zal nog door het college van Gedeputeerde Staten en het college van B&W van de gemeente Echt-Susteren moeten worden vastgesteld. Een heroverweging van locaties is hierbij mogelijk. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar onze beantwoording van de vragen van de fractie D’66 van 23 april 2021 (antwoord op vraag 6).

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin Ophef over gebruik van jonge niet-gefokte lokvogels en afschot van spreeuwen

Lees verder

Vragen Plusquin verkoop natuurgronden provincie Limburg en misstanden in het natuurgebieden Benzenrade en Imstenraderbos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer