Schrif­te­lijke vragen Plusquin Ophef vernielen patrij­zennest en -eieren door water­schap Limburg


Indiendatum: 15 jun. 2021

Geacht college,

Op maandag 7 juni jl. is in Heythuysen een patrijzennest vernield bij maaiwerkzaamheden door het waterschap Limburg. Daarbij zijn ook patrijzeneieren stukgemaakt. Dit leidt plaatselijk en online tot ophef. Ook levert deze gang van zaken mogelijk strijd op met de Vogelrichtlijn en de Wet natuurbescherming. Gelet op de rol die deze wet voor het college van gedeputeerde staten weglegt, leidt dit bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

  1. Hoe is de kwaliteitsborging in deze geregeld door het waterschap Limburg? Kan de aannemer aantonen dat hij het kwaliteitssysteem heeft gevolgd aangaande deze opdracht?

  2. Heeft de betreffende aannemer een keurmerk voor maaibeheer zoals Kleurkeur? Wil het college zich inspannen om in overleg met gemeenten en waterschappen het hebben van een keurmerk zoals Kleurkeur als uitgangspunt van het maaibeleid te maken?

  3. Het is niet de eerste keer dat het maaibeleid van het waterschap Limburg tot ophef leidt. Bij deze eerdere ophef gaf het college aan toe te zullen zien op een correcte uitvoering van het maaicontract. Hoe kan het dan gebeuren dat het nu weer misgaat bij het waterschap Limburg? Gaat het college zijn toezicht aanscherpen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

  4. Wil het college, gelet op zijn verplichtingen conform de Wet natuurbescherming, in overleg gaan met Limburgse gemeentes en het waterschap Limburg om dit soort praktijken te voorkomen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

De patrijs (perdix perdix) staat op de Rode Lijst van Sovon en de status van deze soort is kwetsbaar. Provinciale staten hebben zich eerder al uitgesproken voor meer beschermingsinspanningen m.b.t. deze unieke soort. In Nederland ligt de plicht om een gunstige staat van instandhouding te borgen bij gedeputeerde staten. Maaien in het broedseizoen levert duidelijk risico’s op om aan deze verplichting te voldoen.

5) Ziet het college een verband tussen incidenten in het maaibeheer en de kwetsbare status van de patrijs? Zo ja, kan het zijn antwoord toelichten? Zo nee, waarom niet?

6) Op de patrijs is de Vogelrichtlijn van toepassing. Lidstaten moeten erop toezien dat de instandhouding van de soort niet in gevaar gebracht wordt. Dit geldt in het bijzonder zolang de jongen het nest nog niet hebben verlaten. In Nederland ligt de plicht om een gunstige staat van instandhouding te borgen bij gedeputeerde staten. Wat gaat het college doen om aan zijn verplichting te voldoen om voor de patrijs een gunstige staat van instandhouding te realiseren? Vindt het college dat maaien in het broedseizoen de geijkte manier is om de gunstige staat van instandhouding voor de patrijs te garanderen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

7) Is een ander maaibeleid een mogelijkheid om tot een gunstige staat van instandhouding van de patrijs te komen? Zo ja, hoe wil het college dat bereiken? Zo nee, waarom niet?

Het is verboden om eieren, nesten en rustplaatsen van patrijzen opzettelijk te vernielen. De maand juni is broedseizoen voor de patrijs. Deze legt bij voorkeur eieren op een beschutte plek, bijvoorbeeld in bermen als het gras daar hoog staat.

8) Door in het broedseizoen hoog gras in bermen te maaien, heeft het waterschap Limburg het risico op de koop toegenomen om eieren, nesten en rustplaatsen te vernielen. Dit neigt naar ‘voorwaardelijk opzet’, waardoor er in strijd is gehandeld met het verbod uit de Wet natuurbescherming. Is het college het met de PvdD-fractie eens dat het waterschap Limburg bewust het risico neemt om eieren en nesten te vernielen door bermen te maaien in het broedseizoen, waardoor er sprake is van voorwaardelijk opzet en daarmee een overtreding van de Wet natuurbescherming? Zo ja, gaat het college handhavend optreden? Zo nee, waarom niet?

9) Bij een overtreding van de Wet natuurbescherming geldt voor het college van gedeputeerde staten de beginselplicht tot handhaving. Toch is het niet de eerste keer dat het waterschap Limburg misstappen begaat in het maaibeheer. Is er een verband tussen incidenten in maaibeheer en gebrek aan handhavend en ecologisch toezicht? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijnen.

Hoogachtend,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren