Schrif­te­lijke vragen Plusquin inzake Over­stro­mings­gevaar door uitbreiding vakan­tiepark Rési­dence Valkenburg bij Schin op Geul


Indiendatum: 19 aug. 2022

Geacht college,

Ook buiten Valkenburg zijn bij de overstromingen van vorig jaar veel huizen blank komen te staan, onder meer de huizen langs Engwegen in Schin op Geul, waar de Geul op enkele tientallen meters van de weg stroomt. De kans op herhaling hiervan wordt nu vergroot omdat vakantiepark Résidence Valkenburg vlakbij de Geul, in het beschermd Beekdal, 34 nieuwe vakantiewoningen bouwt die op een terp van ca. 1 meter hoogte worden geplaatst. Daarmee worden deze woningen beschermd, maar het water zal hierdoor bij hoogwater richting de Engweegse Geuloever worden gedrukt, waardoor de huizen aan Engwegen opnieuw en nog sneller overlast kunnen verwachten.

Er zijn vanaf 2017 ook al tientallen woningen in het Beekdal gebouwd en er ligt een plan klaar om daar nog eens 40 woningen te plaatsen. Ook zijn er zonder toestemming van de provincie een paar jaren geleden twee vijvers in het Beekdal gegraven.

De Partij voor de Dieren vindt dit onverantwoord tegenover de bewoners van Engwegen e.o., en heeft daarom de volgende vragen:

  1. Engwegen (Schin op Geul), en vakantiepark Résidence Valkenburg (gedeeltelijk) zijn volgens de Omgevingsverordening Limburg gelegen in Overstromingskansgebied A , waarin geen overstromingskans wordt geaccepteerd (art. 3.1, lid 1).
    Hoe kan het dat er in dit gebied, een beschermd Beekdal, desondanks nieuwe (vakantie-)woningen worden gebouwd, die de overstromingskans vergroten?

  2. Is GS bereid om in dit geval artikel 3.1 lid 1 Omgevingsverordening te handhaven, en op te treden tegen de bouw van voornoemde woningen?
    Zo nee, waarom niet.

  3. Op grond van art. 7.4 lid 1 Omgevingsverordening is een vergunning vereist voor grondwerkzaamheden in een beekdal, bron of bronzone en in Nationaallandschap Zuid-Limburg. Er is i.c. sprake van grondwerkzaamheden, in het bijzonder ophoging. Naast de overstromingsschade die dit elders kan veroorzaken is er niet toegestane aantasting van het reliëf.
    Is er vergunning voor deze werkzaamheden door de initiatiefnemer bij de Provincie aangevraagd?

4) Zo niet, is GS voornemens terzake handhavend op te treden, en de werkzaamheden stil te leggen en ongedaan te maken?
Zo nee, waarom niet?

5) Het Waterschap Limburg heeft in dit geval aangegeven dat het vanwege het ontbreken van een juridische basis geen actie kan ondernemen, omdat de werkzaamheden plaats vinden binnen de meanderzone en niet binnen de inundatiezone. Een bestuurder van het Waterschap Limburg heeft zich echter vorig jaar nog uitgesproken voor een volledige bescherming van de Beekdalen en geen bebouwing meer toe te laten en zich in te zetten voor waterberging in deze gebieden. De Partij voor de Dieren gaat ervan uit dat er intensief overleg is tussen Provincie en Waterschap over bescherming tegen wateroverlast.

Kunt u aangeven welk beschermingsbeleid er nu wel en niet in de praktijk gevoerd wordt aan de hand van de regelgeving omtrent Beekdalbescherming?

Omdat de bouwwerkzaamheden al voortgang vinden, verzoeken wij het College deze vragen op de kortst mogelijke termijn te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 19 aug. 2022
Antwoorddatum: 21 sep. 2022

Vraag 1) Engwegen (Schin op Geul), en vakantiepark Résidence Valkenburg (gedeeltelijk) zijn volgens de Omgevingsverordening Limburg gelegen in Overstromingskansgebied A , waarin geen overstromingskans wordt geaccepteerd (art. 3.1, lid 1).
Hoe kan het dat er in dit gebied, een beschermd Beekdal, desondanks nieuwe (vakantie-)woningen worden gebouwd, die de overstromingskans vergroten?

De recreatieverblijven worden gerealiseerd op basis van een door de gemeente Valkenburg verleende omgevingsvergunning. Voor de betreffende locatie is het bestemmingsplan “Partiële Herziening BP Buitengebied 2012 – Résidence Valkenburg - Gemeente Valkenburg aan de Geul” (vastgesteld 17 februari 2020) van toepassing. Op basis van dit bestemmingsplan is / was* de realisatie van de recreatieverblijven toegestaan.

Het huidige bestemmingsplan is voor de watersnood van juli 2021 vastgesteld / herzien, waardoor de risico’s op een andere wijze zijn ingeschat als dat dat nu het geval zal zijn.

* Op 24 augustus jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de beroepszaak die tegen bovenvermeld bestemmingsplan was aangespannen uitspraak gedaan. Met de uitspraak van de Raad van State is het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad van 17 februari 2020 en daarmee ook het bestemmingsplan vernietigd. Dit heeft tot gevolg dat het juridisch- en planologisch kader is gewijzigd en het onderliggend bestemmingsplan ‘Buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012’ weer van toepassing is. Inmiddels heeft de gemeente Valkenburg ons meegedeeld dat alle bouwactiviteiten op het recreatiepark zijn stilgelegd.
Als de raad de ruimtelijke ontwikkeling waarin het plan voorziet alsnog mogelijk wil maken moet, na het uitvoeren van de vereiste onderzoeken, opnieuw een afweging worden gemaakt omtrent de hoeveelheid en exacte locatie van de recreatieverblijven die kunnen worden toegestaan. Dat brengt ook een nieuwe afweging over de landschappelijke inpassing, reliëf in relatie tot de aanduiding beekdal en hoogwaterveiligheid met zich mee.

Verwezen wordt naar artikel 3.1, lid 1 en de aanduiding ‘Overstromingskansgebied A’ van de Omgevingsverordening Limburg (vastgesteld 17-12-2021) Deze Omgevingsverordening was ten tijde van de vaststelling van bovenvermeld bestemmingsplan echter nog niet van kracht. De genoemde Omgevingsverordening Limburg zal gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden (momenteel voorzien op 1 januari 2023).

Vraag 2) Is GS bereid om in dit geval artikel 3.1 lid 1 Omgevingsverordening te handhaven, en op te treden tegen de bouw van voornoemde woningen?
Zo nee, waarom niet.

Zie ook beantwoording onder 1. Omdat de betreffende Omgevingsverordening (vastgesteld 17-12-2021 – in werking tredend met de invoering Omgevingswet) nog niet in werking is getreden, bestaat er geen wettelijke grond tot handhaving van het betreffend artikel. Wel zullen GS (ambtelijk gemandateerd) de gemeente Valkenburg vragen het waterbelang opnieuw te wegen tegen de achtergrond van de aanstaande regelgeving.

Vraag 3) Is er vergunning voor deze werkzaamheden door de initiatiefnemer bij de Provincie aangevraagd?

Nee, de gemeente Valkenburg aan de Geul c.q. de initiatiefnemer heeft geen vergunning voor de betreffende grondwerkzaamheden aangevraagd.
De Provincie heeft ten tijde van de voorbereiding van het bestemmingsplan in 2019 getoetst aan de in het POL 2014 opgenomen beleidsregels en de regels in de verordening die destijds van toepassing waren. Na beoordeling is aangegeven dat geen ontheffing nodig is voor de (grond)werkzaamheden, omdat de bouw van de recreatieverblijven niet zal leiden tot onaanvaardbare aantasting van het reliëf en er om die reden geen sprake is van een onevenredige aantasting van het beekdal.

Op grond van art.7.4 lid 1 Omgevingsverordening is een vergunning vereist voor grondwerkzaamheden in een beekdal, bron of bronzone en in Nationaallandschap Zuid-Limburg. Er is i.c. sprake van grondwerkzaamheden, in het bijzonder ophoging.

Naast de overstromingsschade die dit elders kan veroorzaken is er niet toegestane aantasting van het

Vraag 4) Zo niet, is GS voornemens terzake handhavend op te treden, en de werkzaamheden stil te leggen en ongedaan te maken?
Zo nee, waarom niet?

Verwezen wordt naar de beantwoording van vragen 1 en 3. Omdat geen ontheffing nodig was ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan is er, naast het ontbreken van de noodzaak, geen juridische grondslag handhavend op te treden. Daarnaast zijn de werkzaamheden op het recreatiepark als gevolg van de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de vaststelling van het bestemmingsplan reeds stilgelegd door gemeente en initiatiefnemer.

Vraag 5) Het Waterschap Limburg heeft in dit geval aangegeven dat zij vanwege het ontbreken van een juridische basis geen actie kan ondernemen, omdat de werkzaamheden plaats vinden binnen de meanderzone en niet binnen de inundatiezone. Een bestuurder van het Waterschap Limburg heeft zich echter vorig jaar nog uitgesproken voor een volledige bescherming van de Beekdalen en geen bebouwing meer toe te laten en zich in te zetten voor waterberging in deze gebieden. De Partij voor de Dieren gaat ervan uit dat er intensief overleg is tussen Provincie en Waterschap over bescherming tegen wateroverlast.

Kunt u aangeven welk beschermingsbeleid er nu wel en niet in de praktijk gevoerd wordt aan de hand van de regelgeving omtrent Beekdalbescherming?

Ter informatie: het Waterschap heeft op 12 maart 2021 en op 16 juni 2021 de vergunningen verleend voor het plaatsen van recreatieverblijven binnen het plangebied in en nabij de meanderzone van de Geul.

Het beschermingsbeleid volgt uit de thans vigerende Omgevingsverordening Limburg (vastgesteld 22-11- 2019).
Er is een bescherming van toepassing die geldt voor de categorie “Beekdal” in Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg”. Volgens deze verordening geldt voor werkzaamheden in die gebieden die het reliëf aantasten een vergunningsplicht. Zoals eerder bij vraag 3 is aangegeven, is ten tijde van de voorbereiding van het bestemmingsplan in 2019 geoordeeld dat er geen sprake is van (onaanvaardbare) aantasting van het reliëf en er daarom geen vergunning nodig was.

Daarnaast is van belang te vermelden dat er op dit moment een aanpassing van de op 17 december 2021 vastgestelde provinciale verordening ter inzage ligt om juist op het aspect van waterveiligheid en klimaatadaptatie nadere regels te stellen en initiatiefnemers te verplichten aan te tonen of het waterbelang niet geschaad wordt. Deze aanpassing vormt de juridische doorvertaling van het Provinciaal Waterprogramma 2022 – 2027.

In artikel 3.5 “Klimaatadaptatie” zijn hiertoe de volgende regels opgenomen:
1. De motivering bij een omgevingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt bevat een

beschrijving van:

a. de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de risico’s en gevolgen van klimaatverandering; en


b. de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om de risico’s en gevolgen van klimaatverandering te voorkomen of te beperken en de afweging die daarbij is gemaakt.

2. In de beschrijving worden in ieder geval de volgende risico’s betrokken:

a. wateroverlast; b. overstroming; c. droogte.

3. Bij de beschrijving wordt gebruik gemaakt van de informatie van gemeentelijke, regionale en landelijke stresstest- en overstromingskaarten.

De samenwerking en overleg tussen de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg is goed. Deze samenwerking heeft geresulteerd in het Programma Waterveiligheid en Ruimte, waarbij Rijk, Provincie, Waterschap Limburg en Limburgse gemeenten samenwerken om in de toekomst beter voorbereid te zijn op extreme weergebeurtenissen en wateroverlast. Met onze brief van 26-8-2022 (GS DOC-00294421) hebben wij u als onderdeel van het voorstel voor de Provinciale bijdrage het Programma “Samen naar een waterrobuust Limburg” toegestuurd. Het Programma Waterveiligheid en Ruimte – dat naar aanleiding van de watercrisis in juli 2021 is opgestart – geeft vorm aan de samenwerking tussen de regionale overheden (Provincie Limburg, Waterschap Limburg en de Limburgse gemeenten) en het Rijk.

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin over Juridische vraagtekens bij mededeling portefeuillehouder ‘Invasieve exoten’

Lees verder

Schriftelijke vragen Plusquin over Misleidend waarschuwingsbord zwijnen wandelpaden gemeente Valkenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer