Schrif­te­lijke vragen Plusquin over Misleidend waar­schu­wingsbord zwijnen wandel­paden gemeente Valkenburg


Indiendatum: 23 aug. 2022

Geacht college,

Onlangs werd in de gemeente Valkenburg a/d Geul een waarschuwingsbord geplaatst. Blijkens dit bord worden wandelaars gesommeerd de instructies van aanwezige jagers op te volgen.[1] Hiermee wordt de suggestie gewekt dat jagers een toezicht- en handhavingsfunctie hebben. Dit leidt dit bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

  • Enkel speciaal bij wet aangewezen ambtenaren zijn belast met het toezicht op naleving van de Wet natuurbescherming, alsmede de regels die een terreinbeheerder stelt.[2] De tekst op het waarschuwingsbord suggereert dat (alle) jagers een dergelijke taak hebben, en staat hier haaks op. Vindt uw college dat het waarschuwingsbord conform de Wet natuurbescherming is, en de bij uitsluiting aan BOA’s toegedeelde taken voor regelhandhaving? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  • Indien voorgaande vraag negatief beantwoord wordt: gaat uw college dit overbrengen aan de gemeente Valkenburg a/d Geul, en daarbij nagaan of er in die gemeente meer van dit soort borden geplaatst is? Zo ja, op welke termijn en gaat het alsnog de bij wet aangewezen ambtenaren inschakelen? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de Wet natuurbescherming?
  • Het college van gedeputeerde staten is bevoegd om een bestuurlijke sanctie op te leggen bij overtreding van de Wet natuurbescherming.[3] Is uw college als handhaver van de Wet natuurbescherming op de hoogte gebracht door de gemeente Valkenburg a/d Geul van het voornemen om het bord te plaatsen? Zo ja, wanneer en wat heeft uw college met deze melding gedaan? Zo nee, wat vindt uw college daarvan?
  • Indien voorgaande vraag negatief beantwoord wordt: gaat uw college een herstelsanctie[4] opleggen aan de gemeente Valkenburg a/d Geul om dit soort borden te verwijderen? Zo ja, waarom, op welke termijn en gaat het erop toezien dat dit niet nogmaals gebeurt? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de Wet natuurbescherming?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.
Hoogachtend,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren

Bijlage

Afbeelding1


[1] Zie afbeelding in bijlage.

[2] Art. 7.1 lid 1 Wet natuurbescherming.

[3] Art. 7.2 lid 1 Wet natuurbescherming.

[4] Art. 5:2 lid 1 sub b Awb.

Indiendatum: 23 aug. 2022
Antwoorddatum: 21 sep. 2022

Vraag 1) Enkel speciaal bij wet aangewezen ambtenaren zijn belast met het toezicht op naleving van de Wet natuurbescherming, alsmede de regels die een terreinbeheerder stelt. De tekst op het waarschuwingsbord suggereert dat (alle) jagers een dergelijke taak hebben, en staat hier haaks op. Vindt uw college dat het waarschuwingsbord conform de Wet natuurbescherming is, en de bij uitsluiting aan BOA’s toegedeelde taken voor regelhandhaving? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Nee, de Wet natuurbescherming is niet van toepassing op het plaatsen van het desbetreffende waarschuwingsbord. Er is in casu sprake van feitelijk handelen middels het plaatsen van een waarschuwingsbord door de gemeente Valkenburg aan de Geul. Het bord is geplaatst om mensen te waarschuwen voor de aanwezigheid van wilde zwijnen. Jagers kunnen adviseren want zij hebben een rol ten aanzien van deze wilde dieren. Het is dus louter bedoeld om mensen te helpen veilig van de natuur te kunnen genieten. Er worden in casu geen taken voor regelhandhaving in het kader van de Wet natuurbescherming toegedeeld aan jagers.

Vraag 2) Indien voorgaande vraag negatief beantwoord wordt: gaat uw college dit overbrengen aan de gemeente Valkenburg a/d Geul, en daarbij nagaan of er in die gemeente meer van dit soort borden geplaatst is? Zo ja, op welke termijn en gaat het alsnog de bij wet aangewezen ambtenaren inschakelen? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de Wet natuurbescherming?

Nee, de Wet natuurbescherming is niet van toepassing op het plaatsen van het desbetreffende waarschuwingsbord. De gemeente Valkenburg aan de Geul is bevoegd tot feitelijk handelen middels het plaatsen van één of meer waarschuwingsborden, waardoor in het gebied aanwezige personen worden geattendeerd in het kader van veiligheidsrisico’s.

Vraag 3) Het college van gedeputeerde staten is bevoegd om een bestuurlijke sanctie op te leggen bij overtreding van de Wet natuurbescherming. Is uw college als handhaver van de Wet natuurbescherming op de hoogte gebracht door de gemeente Valkenburg a/d Geul van het voornemen om het bord te plaatsen? Zo ja, wanneer en wat heeft uw college met deze melding gedaan? Zo nee, wat vindt uw college daarvan?

Nee, voor zover bekend is het College niet op de hoogte gesteld van het voornemen tot het plaatsen van het bedoelde waarschuwingsbord door de gemeente Valkenburg aan de Geul. Zoals reeds voornoemd is de Wet natuurbescherming echter niet van toepassing op het plaatsen van het desbetreffende waarschuwingsbord. Derhalve is handhavend optreden, middels oplegging van een bestuurlijke sanctie op grond van de Wet natuurbescherming, niet aan de orde.

Vraag 4) Indien voorgaande vraag negatief beantwoord wordt: gaat uw college een herstelsanctie opleggen aan de gemeente Valkenburg a/d Geul om dit soort borden te verwijderen? Zo ja, waarom, op welke termijn en gaat het erop toezien dat dit niet nogmaals gebeurt? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de Wet natuurbescherming?

Zoals reeds voornoemd is de Wet natuurbescherming niet van toepassing op het plaatsen van het desbetreffende waarschuwingsbord. Derhalve is handhavend optreden, middels oplegging van een bestuurlijke (herstel)sanctie op grond van de Wet natuurbescherming, niet aan de orde.

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin inzake Overstromingsgevaar door uitbreiding vakantiepark Résidence Valkenburg bij Schin op Geul

Lees verder

Schriftelijke vragen Plusquin over Vraagtekens bij natuurcompensatiemaatregelen Ravelijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer