Schrif­te­lijke vragen Plusquin Forse toename afschot van bevers


Indiendatum: 27 sep. 2021

Volgens de directeur van het Waterschap Limburg is het afschot van bevers dit jaar fors gestegen naar nu al 80 in vergelijking met 30 in het hele jaar 2020. Dit terwijl volgens de escalatieladder uit het Faunabeheerplan afschot alleen een uiterste middel mag zijn. Zo zal bijvoorbeeld eerst daadwerkelijk uitgetest moeten worden of verplaatsing van dammen optredende schade kan beperken. Voor de fractie van de Partij voor de Dieren is dit aanleiding voor de volgende vragen:

  • 1) Blijkens de beantwoording van eerdere vragen inzake openheid over doden van bevers is het college de mening toegedaan dat burgers recht hebben op volstrekte openheid over de voorwaarden waaronder, de aantallen en de manier waarop bevers worden gedood. Staat het college nog steeds op dit standpunt?
  • 2) Kan het college een rapportage toezenden over de dit jaar gepleegde dodingen, en de manier waarop de escalatieladder is doorlopen? In een overzicht en per geval? Zo nee, waarom niet?
  • 3) Zijn er ook bevers gedood binnen de kansrijke gebieden? Zo ja, hoeveel? En is er dan geen sprake van schending van de verplichtingen uit het Faunabeheerplan?
  • 4) Blijkens de Jaarrapportage Faunabeheereenheid 2019 moet voor ingrepen waarbij vangen/verplaatsen en/of doden van bevers aan de orde is, per geval vooraf een Plan van Aanpak bij de FBE Limburg worden ingediend ter toetsing of aan de escalatieladder zoals in het Faunabeheerplan Bever is vermeld is voldaan. Is deze verplichting in alle gevallen nagekomen? Zo nee, waarom niet? En is daarbij dan geen sprake van wetsovertredingen?
  • 5) Zijn er gevallen waarin het doden van bevers heeft plaats gevonden (uitsluitend) ter bescherming van landbouwkundige belangen? Zo ja, is dat dan conform de Wet natuurbescherming?
  • 6) Erkent het college ook de positieve waarde die bevers kunnen hebben voor het creeren van biodiversiteit, juist omdat ze hun omgeving veranderen? Zo ja, op welke manier wordt daaraan in het beverbeheer recht gedaan?
  • 7) De fractie van de Partij voor de Dieren bereiken signalen dat bever, o.a. op 20 augustus jl. in de Venbeek waarbij ook beekspecie gedumpt is op plekken waar naar alle waarschijnlijkheid libellen larven leven. Wordt er bij het afbreken en verwijderen van dammen gehandeld volgens een ecologisch protocol, zodat beschermde diersoorten niet geschaad worden? Zo nee, waarom niet?
  • 8) Blijkens een Mededeling portefeuillehouder van 7 mei 2019 is het onderzoek naar alternatieven voor het verwijderen van beverdammen in 2019 opgestart. Worden de (tussentijdse) resultaten van dit onderzoek gebruikt bij het beverbeheer? Zo nee, waarom niet?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn,

Met vriendelijke groet

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 27 sep. 2021
Antwoorddatum: 19 okt. 2021

Vraag 1) Blijkens de beantwoording van eerdere vragen inzake openheid over doden van bevers1 is het College de mening toegedaan dat burgers recht hebben op volstrekte openheid over de voorwaarden waaronder, de aantallen en de manier waarop bevers worden gedood. Staat het college nog steeds op dit standpunt?

Ja, hier staan wij nog steeds achter.

Vraag 2) Kan het college een rapportage toezenden over de dit jaar gepleegde dodingen, en de manier waarop de escalatieladder is doorlopen? In een overzicht en per geval? Zo nee, waarom niet?

De gegevens over het gebruik van de provinciale ontheffingen, waaronder de ontheffing bever, worden jaarlijks verstrekt door de Faunabeheereenheid Limburg (FBE) in een jaarrapportage. Binnenkort ontvangt u van ons de jaarrapportage 2020 van de FBE.

Gedeputeerde staten zullen naar verwachting dit najaar een nieuwe beleidslijn bever behandelen. Dit vormt het kader voor het nieuwe Faunabeheerplan Bever van de FBE.

Vraag 3) Zijn er ook bevers gedood binnen de kansrijke gebieden? Zo ja, hoeveel? En is er dan geen sprake van schending van de verplichtingen uit het Faunabeheerplan?

Nee, er zijn geen bevers gedood in de kansrijke gebieden. De verleende ontheffing staat dit niet toe, tenzij er acuut gevaar dreigt of is ontstaan voor de veiligheid zoals een (dreigende) dijkdoorbraak, en er geen andere mogelijkheid is om dit gevaar af te wenden anders dan door het vangen en/of doden van de bever(s).

Vraag 4) Blijkens de Jaarrapportage Faunabeheereenheid 20192 moet voor ingrepen waarbij vangen/verplaatsen en/of doden van bevers aan de orde is, per geval vooraf een Plan van Aanpak bij de FBE Limburg worden ingediend ter toetsing of aan de escalatieladder zoals in het Faunabeheerplan Bever is vermeld is voldaan. Is deze verplichting in alle gevallen nagekomen? Zo nee, waarom niet? En is daarbij dan geen sprake van wetsovertredingen?

Ja, daar waar bevers zijn gevangen en/of gedood is door de ontheffingaanvrager een plan van aanpak opgesteld.

Vraag 5) Zijn er gevallen waarin het doden van bevers heeft plaats gevonden (uitsluitend) ter bescherming van landbouwkundige belangen? Zo ja, is dat dan conform de Wet natuurbescherming?

De meeste bevers worden gedood in het belang van ernstige schade aan wateren (door voortdurende dammenbouw ontstaan waterproblemen, waaronder in de landbouw) en de openbare veiligheid (ondergraving van wegen, dijken en bebouwing). In een enkel geval ook ter bescherming van wilde flora en fauna of de instandhouding van natuurlijke habitats (bijvoorbeeld bronmilieus en elzenbroekbos). Er mogen geen bevers worden gedood voor schade aan landbouwgewassen omdat daarvoor preventieve middelen kunnen worden ingezet. Doden kan enkel plaatsvinden na het doorlopen van de escalatieladder en op basis van de genoemde erkende belangen.

Vraag 6) Erkent het college ook de positieve waarde die bevers kunnen hebben voor het creëren van biodiversiteit, juist omdat ze hun omgeving veranderen? Zo ja, op welke manier wordt daaraan in het beverbeheer recht gedaan?

Ja, de bever verrijkt de biodiversiteit. Door dammenbouw ontstaan bevermeertjes en neemt de stroomsnelheid voor de dam af. Hierdoor neemt de biodiversiteit toe. In de drie droge jaren van 2018 t/m 2020 hebben beverdammen er voor gezorgd dat water langer werd vastgehouden, met name in de watergangen in Noord- en Midden-Limburg. Hierdoor behield een aantal vis- en libellensoorten hun leefgebied.

Enkele kwetsbare faunasoorten (beekprik, bronlibel) en habitattypen (zoals bronmilieus en elzenbroekbos) kunnen door dammenbouw van bevers echter wel verdwijnen. De Provincie wil in 2021/2022 samen met het Waterschap Limburg € 100.000,- investeren in het verbeteren van leefgebieden in de kansrijke gebieden van de bever waardoor conflicten met andere belangen worden voorkomen. Ten slotte onderzoekt Bureau Natuurbalans in de periode van 2017 tot 2021 in de Rode beek op de Meinweg de langetermijneffecten van de bever op de flora en fauna. Eind dit jaar worden de resultaten verwacht.

Vraag 7) De fractie van de Partij voor de Dieren bereiken signalen dat bever, o.a. op 20 augustus jl. in de Venbeek waarbij ook beekspecie gedumpt is op plekken waar naar alle waarschijnlijkheid libellen larven leven. Wordt er bij het afbreken en verwijderen van dammen gehandeld volgens een ecologisch protocol, zodat beschermde diersoorten niet geschaad worden? Zo nee, waarom niet?

Het Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor het onderhoud in de beek. In de beek, met name in de zijarmen, komen verschillende libellesoorten voor. Jaarlijks wordt de beek opgeschoond door de vegetatie te verwijderen en de waterbodem te baggeren. Ook wordt hier vanwege peilbeheer sporadisch de beverdam verlaagd door het Waterschap.

Het verlagen van een beverdam kan als onderdeel van bestendig beheer en onderhoud van watergangen plaatsvinden volgens de Gedragscode Wet natuurbescherming voor Waterschappen van de Unie van Waterschappen. Tijdens het maaibeheer dient rekening te worden gehouden met de aanwezige beschermde soorten, ook dat kan door te werken conform de Gedragscode van de Unie van Waterschappen. Als dat niet mogelijk blijkt, dan moet een ontheffing worden aangevraagd.

Vraag 8) Blijkens een Mededeling portefeuillehouder van 7 mei 20193 is het onderzoek naar alternatieven voor het verwijderen van beverdammen in 2019 opgestart. Worden de (tussentijdse) resultaten van dit onderzoek gebruikt bij het beverbeheer? Zo nee, waarom niet?

Deze proef naar de mitigatie van beverdammen is voorbereid, maar nog niet uitgevoerd. De keuze voor de locaties in overleg met de Zoogdiervereniging en het Waterschap Limburg vergde meer tijd. De provincie heeft begin 2021 opdracht verleend voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de IKL (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen) en de monitoring van het effect van dammenbouw door de bevers aan de Zoogdiervereniging. Begin september, na de kraamperiode van de bevers, zou de uitvoering starten. Echter door het faillissement van de IKL moet mogelijk gezocht worden naar een nieuwe aannemer.

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin cs inzake Onafhankelijke, integrale evaluatie wateroverlast

Lees verder

Schriftelijke vragen Loomans Betreffende de MKBA voor Maastricht Aachen Airport en de alternatieve gebiedsontwikkeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer