Schrif­te­lijke vragen Plusquin Dreigende kap van monu­mentale bomen N271 Mook-Milsbeek


Indiendatum: 27 jan. 2021

Geacht college,

Bij de reconstructie van de provinciale weg N 271 Mook-Milsbeek wordt een aantal unieke monumentale bomen gekapt, om snelheidsremmers te kunnen aanbrengen, terwijl er een alternatief is. Natuur- en milieugroep Animo heeft een uitgewerkt plan om de snelheidsremmers te verplaatsen, en heeft daar in mails aan Provinciale Staten op gewezen (PS 2020-42359 en 2020-42741). De provincie is verantwoordelijk voor het accepteren van de kapmelding. Kap is aanstaande, vóór 15 maart a.s.

Vraag 1) Waarom wordt het alternatief van de Natuur- en milieugroep Animo, om de snelheidsremmers te verplaatsen en aldus de monumentale bomen te sparen, door GS genegeerd?

Vraag 2) Hoe ziet GS deze kap in het licht van het 1 miljoen bomen plan?

Vraag 3) Is GS over het alternatief in overleg getreden met Animo? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4) Is GS bereid de kap op te schorten, en dit overleg aan te gaan? Zo ja, gaarne terugrapportage aan Provinciale Staten. Zo nee, wat is daarvan de reden?

Graag beantwoording van dit beperkte aantal vragen op de kortst mogelijke termijn, gezien de urgentie van de kwestie.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin,

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 27 jan. 2021
Antwoorddatum: 16 mrt. 2021

Vraag 1) Waarom wordt het alternatief van de Natuur- en milieugroep Animo, om de snelheidsremmers te verplaatsen en aldus de monumentale bomen te sparen, door GS genegeerd?

Het verzoek van Natuur- en milieugroep Animo m.b.t. verplaatsing van de snelheidsremmers is door de Provincie afgewogen en niet gehonoreerd.
De locatie van de snelheidsremmers in het ontwerp van de reconstructie is voortgekomen uit een afweging tussen (verkeers) technische eisen, kabels en leidingen, bomen en overige omgevingsfactoren. Het alternatief van Animo (verplaatsing van de snelheidsremmers) is minder veilig en voldoet niet aan de richtlijnen voor een veilige weginrichting.

De aanleg van de snelheidsremmers vergt meer verhardingsbreedte dan de huidige inrichting van de weg. Op dit deel van de N271 zal verplaatsing van de snelheidsremmer, zoals gewenst door Animo, dan ook voor bomenkap zorgen, maar minder effectief zijn.

De Provincie wil de huidige beoogde locatie van de snelheidsremmers handhaven. Overigens zijn de te kappen bomen door geen enkele overheid als monumentaal aangewezen.

Vraag 2) Hoe ziet GS deze kap in het licht van het 1 miljoen bomen plan?

De kap en aanplant vinden niet plaats vanuit het 1 miljoen bomen plan.
De kap is nodig voor realisatie van het project ‘reconstructie N271 Milsbeek-Plasmolen-Mook’ en de compensatie van deze bomen wordt ook vanuit het project gerealiseerd. Er worden minimaal hetzelfde aantal bomen geplant als er gekapt worden en er is een locatie in beeld om de herplant van de bomen binnen het project te realiseren Verder vindt de financiering plaats vanuit het beschikbare projectbudget.

Vraag 3) Is GS over het alternatief in overleg getreden met Animo? Zo nee, waarom niet?

Het projectteam van Provincie Limburg is al enkele jaren in nauw overleg met Animo over de ontwikkelingen van het project ‘reconstructie N271 Milsbeek-Plasmolen-Mook’. De inbreng van Animo wordt serieus meegenomen in de afweging van de verschillende aspecten. Het alternatief van Animo (verplaatsing van de snelheidsremmers) is in overleg met het projectteam besproken. Provincie wil de huidige beoogde locatie van de snelheidsremmers handhaven. Verdere uitleg is opgenomen in het antwoord op vraag 1.

Vraag 3) Is GS bereid de kap op te schorten, en dit overleg aan te gaan? Zo ja, gaarne terugrapportage aan Provinciale Staten. Zo nee, wat is daarvan de reden?

Gedeputeerde Staten willen het project niet vertragen en daarom de kap niet opschorten. Redenen hiervoor zijn:

  • de provinciale weg verkeert ter plekke in zeer slechte staat, waardoor constructief onderhoud noodzakelijk is;

  • gemaakte afspraken met partijen (waaronder het verbeteren van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid) welke zijn opgenomen in realisatieovereenkomsten.

    De Provincie Limburg is bezig met de voorbereiding van de kap. De exacte datum is nog niet bekend. De kap van de bomen is nodig om de reconstructie van de N271 Milsbeek-Plasmolen-Mook te realiseren.

    Gedeputeerde Staten van Limburg

    voorzitter

    secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Loomans Wanneer is Limburg voldoende verdoosd?

Lees verder

Schriftelijke vragen Plusquin De avondklok tikt voor iedereen gelijk, behalve voor jagers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer