Schrif­te­lijke vragen Plusquin over Sigaar uit eigen doos bij de ontwik­kel­opgave voor het Nationaal Natuur­netwerk (NNN)


Indiendatum: 23 jul. 2021

Geacht college,

In de beantwoording van schriftelijke vragen (GS 2021/2420, 2 februari jl.) geeft het college aan dat niet, zoals eerder aangegeven de bovenwettelijke compensatie, maar de wettelijk noodzakelijke “kwaliteitstoeslag” van natuurcompensatie bij een aantal ruimtelijke projecten in mindering is gebracht op de ontwikkelopgave NNN. Die toeslag heeft bijv. betrekking op “oud bos dat ,moeilijk te vervangen is en daarom wordt gecompenseerd met een oppervlaktetoeslag”. De Partij voor de Dieren-fractie zag zelden een duidelijker voorbeeld van een “sigaar uit eigen doos”, en verwacht dat dit wordt teruggedraaid.

Vraag 1) De kwaliteitstoeslag bij natuurcompensatie is nodig, zo geeft het college aan, omdat bij ruimtelijke ontwikkelingen (buiten de NNN) de nieuwe natuur van de (verplichte) natuurcompensatie de verdwijnende oude natuur niet volledig kan compenseren. Hoe kan het dan dat deze, voor een volledige compensatie noodzakelijke toeslag, wordt ingezet voor de ontwikkelopgave van de NNN, NB op een andere locatie?

Vraag 2) Vindt het college het nog steeds juist dat deze kwaliteitstoeslag is ingezet voor vermindering van de ontwikkelopgave voor de NNN?

Vraag 3) Is het in de optiek van het college juist dat natuurontwikkeling buiten de NNN wordt ingezet om de ontwikkelopgave NNN te verminderen?

Vraag 4) Is het college in dit licht nog steeds van mening dat de afboekingen van de Ontwikkelopgave, zoals aan PS meegedeeld in het informerend stuk Platteland in Ontwikkeling van 18 oktober 2017 (GS 2017/70086), strekkende tot een vermindering van de ontwikkelopgave van 2600 naar 1341 hectare, terecht zijn?

Vraag 5) Is het college nog steeds van mening, zoals in het informerend stuk aangegeven, dat ombuigingen noodzakelijk zijn op beheer en exploitatie bij de natuur- en wateropgave?

Vraag 6) Is het college in het licht van bovenstaande bereid genoemd informerend stuk te herzien? Zo nee, waarom niet?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn.

Hoogachtend,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren