Inzake Lach­gase­missies


Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Limburg

Kennisgenomen hebbend van het uitgebreide Informerend stuk Casus lachgas op de site Chemelot van 7februari jl. , waarvoor dank, hebben de fracties van de Partij voor de Dieren en Groen Links de volgendevragen:

Vraag 1) Waarom wordt er geen sanctie opgelegd, terwijl de betreffende emissies al decennia lang plaatsvinden en eerder gerapporteerd hadden moeten worden in het kader van het E-PRTR?

Volgens Chemelot-directeur Claasen1 kunnen de emissies beëindigd worden door een (relatief lage)investering van uiteindelijk ca. € 10 per ton vermeden broeikasgas.

Vraag 2) Is er een concreet voornemen, bij het verantwoordelijk ministerie, dat bij de uitwerking van hetKlimaatakkoord de lachgasemissies onder de CO2-heffing zullen worden gebracht, tegen een tariefwaardoor de investering om de emissies te beëindigen rendabel wordt?

Vraag 3) Zo niet, of onzeker: wil het College haar invloed aanwenden om te zorgen dat dit gebeurt?

Vraag 4) Als het brengen van lachgas onder de CO2-heffing niet doorgaat: op welke manier gaat de provincievia toepassing van het BBT-principe (Best Beschikbare Techniek) bij de vergunningverlening, of opeen andere manier, ervoor zorgen dat de emissies beëindigd worden?

Vraag 5) Van de totale lachgasemissies in Nederland komt, blijkens het informerend stuk, 66% uit delandbouw: welke maatregelen gaat het College nemen om die emissies, en die van methaan, inLimburg te verminderen?

Vraag 6) Met hoeveel zullen de betreffende emissies daardoor verminderd worden?

Gaarne beantwoording van deze vragen voor de a.s. cie RLN van 20 maart,

Met vriendelijke groet

Peter Loomans

Partij voor de Dieren