Schrif­te­lijke vragen Loomans inzake Lach­gase­missies


Indiendatum: 12 feb. 2020

Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Limburg

Kennisgenomen hebbend van het uitgebreide Informerend stuk Casus lachgas op de site Chemelot van 7februari jl. , waarvoor dank, hebben de fracties van de Partij voor de Dieren en Groen Links de volgendevragen:

Vraag 1) Waarom wordt er geen sanctie opgelegd, terwijl de betreffende emissies al decennia lang plaatsvinden en eerder gerapporteerd hadden moeten worden in het kader van het E-PRTR?

Volgens Chemelot-directeur Claasen1 kunnen de emissies beëindigd worden door een (relatief lage)investering van uiteindelijk ca. € 10 per ton vermeden broeikasgas.

Vraag 2) Is er een concreet voornemen, bij het verantwoordelijk ministerie, dat bij de uitwerking van hetKlimaatakkoord de lachgasemissies onder de CO2-heffing zullen worden gebracht, tegen een tariefwaardoor de investering om de emissies te beëindigen rendabel wordt?

Vraag 3) Zo niet, of onzeker: wil het College haar invloed aanwenden om te zorgen dat dit gebeurt?

Vraag 4) Als het brengen van lachgas onder de CO2-heffing niet doorgaat: op welke manier gaat de provincievia toepassing van het BBT-principe (Best Beschikbare Techniek) bij de vergunningverlening, of opeen andere manier, ervoor zorgen dat de emissies beëindigd worden?

Vraag 5) Van de totale lachgasemissies in Nederland komt, blijkens het informerend stuk, 66% uit delandbouw: welke maatregelen gaat het College nemen om die emissies, en die van methaan, inLimburg te verminderen?

Vraag 6) Met hoeveel zullen de betreffende emissies daardoor verminderd worden?

Gaarne beantwoording van deze vragen voor de a.s. cie RLN van 20 maart,

Met vriendelijke groet

Peter Loomans

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 12 feb. 2020
Antwoorddatum: 11 mrt. 2020

Vraag 1) Waarom wordt er geen sanctie opgelegd, terwijl de betreffende emissies al decennia lang plaats vinden en eerder gerapporteerd hadden moeten worden in het kader van het E-PRTR?

Het opleggen van een sanctie vindt uitsluitend plaats bij een geconstateerde overtreding. Voor de onderhavige uitstoot van lachgas uit de schoorsteen van ketel F3400 bestaan geen wettelijke of in de vergunning vastgelegde normen of beperkingen en is er dus geen sprake van een overtreding.
Het klopt dat pas sinds het kalenderjaar 2017 conform de E-PRTR verordening wordt gerapporteerd terwijl achteraf gezien al jaren eerder gerapporteerd had moeten worden over deze emissie.

Vraag 2) Is er een concreet voornemen, bij het verantwoordelijk ministerie, dat bij de uitwerking van het Klimaatakkoord de lachgasemissies onder de CO2-heffing zullen worden gebracht, tegen een tarief waardoor de investering om de emissies te beëindigen rendabel wordt?

Vraag 3) Zo niet, of onzeker: wil het College haar invloed aanwenden om te zorgen dat dit gebeurt?

In de laatste plannen van het Rijk (EZK) die bij ons bekend zijn gaat de uitstoot van lachgas inderdaad onderdeel uitmaken van de Nederlandse CO2 taks. Chemelot heeft jarenlang getracht de lachgasuitstoot onder de ETS te laten vallen, maar dat is helaas niet gelukt, daar alle ETS rechten vergeven zijn.

Vraag 4) Als het brengen van lachgas onder de CO2-heffing niet doorgaat: op welke manier gaat de provincie via toepassing van het BBT-principe (Best Beschikbare Techniek) bij de vergunningverlening, of op een andere manier, ervoor zorgen dat de emissies beëindigd worden?

Zoals in het informerend stuk “Casus lachgas op de site Chemelot” reeds aangegeven zien wij geen reductiemogelijkheden door het toepassen van het BBT-principe, vergunningverlening en/of het treffen van eventuele bovenwettelijke maatregelen. Wel worden mogelijkheden gezien, passend binnen de reeds uitgezette lijn in het kader van Chemelot 2025, in het nog meer dan nu aanspreken op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de duurzaamheidprincipes van de bedrijven/aandeelhouder(s) op de site Chemelot.

Vraag 5) Van de totale lachgasemissies in Nederland komt, blijkens het informerend stuk, 66% uit de landbouw: welke maatregelen gaat het College nemen om die emissies, en die van methaan, in Limburg te verminderen?

De Minister heeft ten aanzien van de klimaat opgave in de Landbouw het voortouw in eerste instantie neergelegd bij de sectoren. In Limburg zetten we in op het volgen en implementeren van de maatregelen voortkomend uit deze landelijke uitwerkingen. Betrokkenheid bij de implementatie van de maatregelen doen we door actief te participeren in de trajecten waarin de maatregelen worden voorbereid om zodoende de regelingen en inspanningen mee richting te geven.

Lachgas in de landbouw komt vooral vrij bij bemesting en bodem gerelateerde zaken. Daarnaast ontstaat het ook op plaatsen waar mest (tijdelijk) wordt opgeslagen door afbraak van organisch materiaal in de mest. Om de emissie van lachgas te reduceren zal er ook in Limburg vooral ingezet worden op (technische) maatregelen (mestverwerking, innovaties in stalsystemen, veevoermaatregelen en verdere ontwikkeling en toepassing van precisiebemesting). Ook andere maatregelen hebben effecten op de emissie van broeikasgassen, zoals de saneringsregeling varkenshouderij en maatregelen in het kader van het Aanvalsplan stikstof. In het voorgestelde beleidskader voor landbouw en agrifood en in het Aanvalsplan stikstof is nader beschreven op welke wijze de Provincie inzet op afname van emissies uit de veehouderij en meer algemeen in het ondersteunen van ondernemers op weg naar kringlooplandbouw. Voor een belangrijk deel gaat het ook om instrumenten (POP3 in de transitieperiode, het instrumentenpakket bij LIOF) die nog in ontwikkeling zijn.

Vraag 6) Met hoeveel zullen de betreffende emissies daardoor verminderd worden?

De feitelijke effecten van de inzet van instrumenten is vooralsnog lastig in te schatten, omdat deze instrumenten nog in ontwikkeling zijn en vaak sprake is van meerjarige trajecten zijn. Prognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving geven aan dat de veehouderij door deze set van maatregelen haar taakstelling voor wat betreft (CO2eq) zoals opgenomen in het klimaatakkoord zou kunnen behalen.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Loomans n.a.v. mededeling Portefeuillehouder inzake aanstelling verkenner MAA

Lees verder

Schriftelijke vragen over Uitsluiting plantaardige producten in POP3 subsidies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer