Vragen n.a.v. mede­deling Porte­feuil­le­houder inzake aanstelling verkenner MAA


Geacht College,

In aanvulling op de gestelde vragen d.d. 29 januari met betrekking tot de mededeling Portefeuillehouder inzake aanstelling verkenner MAA, wensen wij nog de volgende vraag toe te voegen:

1. Krijgt de heer Van Geel toegang tot alle stukken die betrekking hebben op het dossier Maastricht Aachen Airport, dus inclusief de vertrouwelijke stukken? Zo nee, kunt u dan toelichten waarom niet? Zo ja, kan de heer Van Geel citeren uit deze stukken, of hier anderszins gebruik van maken om zijn verkenning en advies te onderbouwen?

Hartelijk dank voor de beantwoording van de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Peter Loomans

Partij voor de Dieren