Inzake adver­tentie Dagblad De Limburger


Indiendatum: apr. 2017

Geachte College van GS,

Onderstaande fracties hebben met belangstelling kennis genomen van de advertentie van deprovincie Limburgse donderdag 30 maart 2017 "In Limburg beleef je meer".

Onderstaande fracties hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

1. Kan het college van GS aangeven in wiens opdracht de advertentie is geplaatst en wat de kostenvan de advertentie waren?

2. Welk doel en welke doelgroep in de Limburgse samenleving moet worden bereikt?
3. Hoe is de keuze voor de stippen (pointers) tot stand gekomen? En waarom is deze selectief

geweest en zijn bijvoorbeeld Gaiapark, Toverland e.d. Achterwege gelaten?

4. Waarom is er wel gekozen voor de duiding van de autowegen en niet voor de treinlijnen enbuslijnen?

5. Heeft de provincie een raamcontract advertenties met de enige krant in Limburg met twee titelsdagblad De Limburger/Limburgs Dagblad?

6. Heeft de provincie andere financiële verbindingen met de Media Groep Limburg?

7. Zijn er na het onderzoek van 2006 naar de totale media bestedingen nog nieuwe onderzoekengeweest naar de totale media bestedingen? Zo ja, welke en kan deze verstrekt worden? Zonee, kan er alsnog een lijst worden samengesteld van de mediabestedingen van 2014 t/m2016?

8. Is er een afspraak gemaakt met de MGL Groep dat de provincie met adverteren de MGL groepsteunt?

Alvast dank voor de tijdige beantwoording van onze vragen.

Indiendatum: apr. 2017
Antwoorddatum: 29 mei 2017

Vraag 1) Kan het college van GS aangeven in wiens opdracht de advertentie is geplaatst en wat de kosten van deadvertentie waren?

De advertentie is geplaatst in opdracht van gedeputeerde Geurts en behoort tot hetinvesteringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2019. Toneelgroep Maastricht presenteert in hetvoorjaar van 2017 de muziektheaterproductie Pinkpop. De bijlage ‘Pinkpop special’ is verspreid in hetDagblad de Limburger op 30 maart 2017 en tevens worden 40.000 extra exemplaren als programmakrantbeschikbaar gesteld aan alle bezoekers van de circa 40 voorstellingen in heel Nederland. De kosten vandeze advertentie in de bijlage bedragen € 6.000,00 voor zowel de verspreiding in Dagblad de Limburg alsde 40.000 extra exemplaren.

Vraag 2) Welk doel en welke doelgroep in de Limburgse samenleving moet worden bereikt?

Het doel van deze advertentie is om het bekende merk Pinkpop in te zetten om Limburg toeristisch tevermarkten. Middels de bijlage in het Dagblad de Limburger en de 40.000 extra exemplaren worden delezers geïnspireerd over wat er, naast Pinkpop, in Limburg nog meer te beleven is.

Vraag 3) Hoe is de keuze voor de stippen (pointers) tot stand gekomen? En waarom is deze selectief geweest enzijn bijvoorbeeld Gaiapark, Toverland e.d. Achterwege gelaten?

Er is gekozen voor thema’s en belevingen door héél Limburg en niet voor specifieke bedrijven oforganisaties, behalve het evenement Pinkpop zelf. Op deze manier ziet de lezer in één oogopslag dediversiteit van toeristisch Limburg en haar belevingen.

Vraag 4) Waarom is er wel gekozen voor de duiding van de autowegen en niet voor de treinlijnen en buslijnen?

De focus ligt op de grote lijnen, om de kaart zo overzichtelijk mogelijk te houden. De aandacht isnadrukkelijk gelegd op de foto’s, de pointers en de grote lijnen.

Vraag 5)Heeft de provincie een raamcontract advertenties met de enige krant in Limburg met twee titels dagbladDe Limburger/Limburgs Dagblad?

Nee, de Provincie heeft geen raamcontract.

Vraag 6) Heeft de provincie andere financiële verbindingen met de Media Groep Limburg?

Nee, de Provincie heeft geen raamcontract. Zie ook mededeling portefeuillehouder gedeputeerdeKoopmans inzake beëindiging garantstelling KBC ten behoeve van Concentra Media Nederland B.V.,brief gedeputeerde Koopmans van 7 maart 2017 (GS 2017-15614). Zie verder onder vraag 8.

Vraag 7) Zijn er na het onderzoek van 2006 naar de totale media bestedingen nog nieuwe onderzoeken geweestnaar de totale media bestedingen? Zo ja, welke en kan deze versterkt worden? Zo nee, kan er alsnogeen lijst worden samengesteld van de mediabestedingen van 2014 t/m 2016?

Nee, er zijn geen nieuwe onderzoeken geweest.
Het uitvoeren van de door u gevraagde analyse ‘totale mediabestedingen’ moet handmatig wordenuitgezocht omdat facturen niet geregistreerd worden als ‘mediabesteding’. Het resultaat hiervan over deperiode 2014/2015/2016 laten wij uiterlijk 30 juni aan u toekomen.

Vraag 8) Is er een afspraak gemaakt met de MGL groep dat de provincie met adverteren de MGL groep steunt?

De Provincie Limburg steunt MGL noch andere media met de inkoop van advertenties.
Betaalde publiciteit wordt ingezet ten behoeve van de invulling van wettelijke verplichtingen(bekendmakingen) of van het communicatiebeleid van de Provincie, niet bij wijze van steunverlening.
In eerste linie streeft de Provincie Limburg er naar om de communicatieve opgaven in te vullen via eigen,deels nieuw te ontwikkelen kanalen dan wel via de kanalen van (samenwerkings)partners. Maar in eenvolwaardige communicatiemiddelen-mix kan, bijvoorbeeld om redenen van breed publiekbereik engebaseerd op de communicatiedoelstellingen van programma of project, ook de inzet van zogehetenoude én nieuwe media opportuun zijn.
In dat verband heeft ons college het cluster Communicatie de opdracht gegeven bij de inzet van betaaldepubliciteit inhoudelijk en financieel doelmatig en efficiënt te werk te gaan. Als raamcontracten of anderevormen van formele afspraken met media aan die doelmatigheid en efficiency bijdragen, dan kunnendeze instrumenten ingezet worden.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen n.a.v. uitbraak paardenziekte Rhinopneumonie 

Lees verder

Vragen Aansluiten bij initiatieven emissiereductie en beperking gezondheidseffecten intensieve veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer