Verkie­zings­­pro­­gramma Provin­­ciale Staten­ver­­kie­zingen 2023


Limburg, 'Je kunt nu nog kiezen' !

Hoofdstuk 1 - Gezonde landbouw, natuurlijk!
Alleen gezonde, rechtvaardige landbouw levert gezond voedsel voor iedereen. De Partij voor de Dieren wil een regionale, plantaardige en biologische productie van voedsel. ...

Hoofdstuk 2 - Dierenrechten
Een gezonde provinciale democratie hoort rekening te houden met de belangen van álle inwoners – mensen én dieren. Logisch, want provinciaal beleid heeft niet alleen invloed op mensen, maar ook op de levens van miljoenen dieren, bijvoorbeeld door de beslissingen die over natuur, wegen en landbouw worden genomen. Dieren zijn medebewoners van de provincie. ...

Hoofdstuk 3 - Natuur en klimaat
De Aarde is met al haar natuurlijke rijkdommen van levensbelang voor elke vorm van leven. Ze biedt een onderkomen aan een enorme verscheidenheid aan ecosystemen en aan planten- en diersoorten. Deze biodiversiteit vormt de basis van onze voedselproductie en is essentieel voor een gezonde leefomgeving. Zo bespaart groen in steden en dorpen energie en vermindert het de kans op wateroverlast en hittestress. Natuur is geen luxe, maar het fundament van het bestaan van mensen en dieren. ...

Hoofdstuk 4 - Gezonde leefomgeving en slimme keuzes voor wonen, bouwen en vervoer
De Partij voor de Dieren wil een samenleving waarin iedereen gezond kan eten, bewegen en leven in een omgeving met voldoende groen en schone lucht. Een groene omgeving is goed voor de gezondheid en contact met de natuur maakt gelukkiger. Schone lucht, schoon water en een gezonde bodem zijn cruciaal voor mens en dier. Daarom is het noodzakelijk dat het gebruik en de verdeling van grond in ons land kritisch worden bekeken en er een stevig milieubeleid wordt gevoerd. ...

Hoofdstuk 5 - Rechtvaardige economie, bloeiende samenleving
De Partij voor de Dieren streeft naar een rechtvaardige economie, die gericht is op bestaanszekerheid voor iedereen en die binnen de grenzen van de Aarde blijft. We staan voor een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, zolang die vrijheid niet ten koste gaat van anderen. Een inclusieve samenleving is een maatschappij waarin iedereen gelijkwaardig is, gelijke kansen krijgt, niemand buitenspel staat en waar dus geen plek is voor discriminatie en racisme. De overheid behoort transparant te zijn, de privacy te beschermen en inwoners te betrekken bij de besluitvorming. ...

Klik voor het volledige programma op de link naar de .pdf van ons programma hieronder.
> .pdf Verkiezingsprogramma 2023 - 2027 - Partij voor de Dieren Limburg
voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 15 maart 2023