Schriftelijke vragen n.a.v. uitbraak paardenziekte Rhinopneumonie 

Geacht College, 

De Partij voor de Dieren Limburg heeft diverse berichten ontvangen van zeer verontruste paardeneigenaren omtrent de uitbraak van Rhinopneumonie (Equine Herpes Virus variant 1) in Zuid Limburg. Verschillende maneges in Oostelijk Zuid Limburg zouden besmet zijn met de abortus variant (besmettelijk verwerpen) van de ziekte. Op een manege zouden er al 4 merries hun veulens hebben verworpen, maar ook in de omgeving zouden meerdere merries een al Rhinopneumonie gerelateerde abortus hebben gehad. De ziekte is besmettelijk via paard-paard contact, maar ook via paard-mens-paard contact

De getroffen maneges hebben hier geen ruchtbaarheid aan gegeven waardoor het virus zich snel kan verspreiden, wat mogelijk is via menselijk contact en paarden die op wedstrijd gaan. De KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) pleit er in haar Richtlijn m.b.t. Rhinopneumonie voor dat eigenaren wel open kaart spelen. In een manege in de Beemster is dat recent ook zo gegaan, zie https://www.bitmagazine.nl/algemeen/neurologische-vorm-rhinopneumonie-beemster/73020/, waardoor de Gezondheidsdienst voor Dieren actie heeft kunnen ondernemen.

Besturen van paardenclubs in de omgeving hebben informeel hun achterban gewaarschuwd, maar de getroffen bedrijven doen er het zwijgen toe en ingeplande wedstrijden op een van de maneges zijn niet afgelast. Dat betekent dat het Rhinopneumonievirus zich snel kan verspreiden wat dramatische gevolgen heeft voor drachtige merries en hun eigenaren. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat we als Paardensport Provincie Limburg een verantwoordelijkheid hebben jegens paardeneigenaren, en ook voor het welzijn van de betrokken dieren?

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het absoluut onwenselijk is dat er geen ruchtbaarheid wordt gegeven aan besmettelijke dierziekten die zulke ernstige gevolgen hebben, zoals Rhinopneumonie? Ook al is er geen formele meldingsplicht?

3. Bent u bereid om met de samenwerkingspartner Paardensport Limburg en andere betrokken partijen een gedragscode te ontwikkelen hoe om te gaan met uitbraken van besmettelijke paardenziektes, zoals Rhinopneunomie maar ook bijv. Droes?

4. Bent u bereid om in samenspraak met de betreffende gemeentes te bezien hoe evenementen afgelast kunnen worden op maneges waar de ziekte Rhinopneumonie heerst?

Gezien de urgentie en de grote gevolgen voor paardeneigenaren en de dieren zelf vragen wij om een zeer spoedige beantwoording van onze vragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Pascale Plusquin

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Limburg