Schrif­te­lijke vragen n.a.v. uitbraak paar­den­ziekte Rhin­o­pneu­monie¬†


Geacht College,

De Partij voor de Dieren Limburg heeft diverse berichten ontvangen van zeer verontruste paardeneigenaren omtrent de uitbraak van Rhinopneumonie (Equine Herpes Virus variant 1) in Zuid Limburg. Verschillende maneges in Oostelijk Zuid Limburg zouden besmet zijn met de abortus variant (besmettelijk verwerpen) van de ziekte. Op een manege zouden er al 4 merries hun veulens hebben verworpen, maar ook in de omgeving zouden meerdere merries een al Rhinopneumonie gerelateerde abortus hebben gehad. De ziekte is besmettelijk via paard-paard contact, maar ook via paard-mens-paard contact

De getroffen maneges hebben hier geen ruchtbaarheid aan gegeven waardoor het virus zich snel kan verspreiden, wat mogelijk is via menselijk contact en paarden die op wedstrijd gaan. De KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) pleit er in haar Richtlijn m.b.t. Rhinopneumonie voor dat eigenaren wel open kaart spelen. In een manege in de Beemster is dat recent ook zo gegaan, zie https://www.bitmagazine.nl/algemeen/neurologische-vorm-rhinopneumonie-beemster/73020/, waardoor de Gezondheidsdienst voor Dieren actie heeft kunnen ondernemen.

Besturen van paardenclubs in de omgeving hebben informeel hun achterban gewaarschuwd, maar de getroffen bedrijven doen er het zwijgen toe en ingeplande wedstrijden op een van de maneges zijn niet afgelast. Dat betekent dat het Rhinopneumonievirus zich snel kan verspreiden wat dramatische gevolgen heeft voor drachtige merries en hun eigenaren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat we als Paardensport Provincie Limburg een verantwoordelijkheid hebben jegens paardeneigenaren, en ook voor het welzijn van de betrokken dieren?

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het absoluut onwenselijk is dat er geen ruchtbaarheid wordt gegeven aan besmettelijke dierziekten die zulke ernstige gevolgen hebben, zoals Rhinopneumonie? Ook al is er geen formele meldingsplicht?

3. Bent u bereid om met de samenwerkingspartner Paardensport Limburg en andere betrokken partijen een gedragscode te ontwikkelen hoe om te gaan met uitbraken van besmettelijke paardenziektes, zoals Rhinopneunomie maar ook bijv. Droes?

4. Bent u bereid om in samenspraak met de betreffende gemeentes te bezien hoe evenementen afgelast kunnen worden op maneges waar de ziekte Rhinopneumonie heerst?

Gezien de urgentie en de grote gevolgen voor paardeneigenaren en de dieren zelf vragen wij om een zeer spoedige beantwoording van onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Limburg

Antwoorddatum: 9 mei 2017

Vraag 1.
Bent u met het Partij voor de Dieren eens dat we als paardensport Provincie Limburg een verantwoordelijkheid hebben jegens paardeneigenaren en ook voor het welzijn van de betrokken dieren.

Antwoord.
Als Provincieoverheid hebben we geen directe verantwoordelijkheid jegens paardeneigenaren. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen en horen daar ook bewust van te zijn. Via de experts op dit gebied (dierenartsen) en de LLTB vakgroep paardenhouderij en via Facebook wordt over deze ziekte en het behandelen ervan gecommuniceerd. Binnen de sector weet men hoe hun verantwoordelijkheid te nemen. Als overheid faciliteren we zo mogelijk op het gebied van dierenwelzijn door onder andere in overleg te gaan met de Stichtingen voor paardenopvang en in samenwerking met Limburg Paardensport problemen daar waar mogelijk te verhelpen.

Vraag 2.
Bent u met het Partij voor de Dieren eens dat het absoluut onwenselijk is dat er geen ruchtbaarheid wordt gegeven van besmettelijke dierziekten die zulke ernstige gevolgen hebben, zoals Rhinopneumonie? Ook al is er geen formele meldingsplicht.

Antwoord.
Ja, wij vinden het van belang dat er goede communicatie is. Het is de rol van de sector om hierover te communiceren. Via de sectorraad paarden en via social media wordt deze rol momenteel nadrukkelijk opgepakt.

Vraag 3.
Bent u bereid om samen met de samenwerkingspartner Limburg paardensport en andere betrokkene partijen een gedragscode te ontwikkelen hoe om te gaan met uitbraken van besmettelijke paardenziektes, zoals Rhinopneumonie maar ook bv Droes?


Antwoord.

Het ministerie van Economische zaken is verantwoordelijk voor de criteria voor de meldingsplicht. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskunde heeft een richtlijn opgesteld over hoe te handelen op het moment dat er een besmetting wordt geconstateerd. Het is geen rol van een provinciale overheid om hiervoor binnen de eigen provincie Limburg een gedragscode te ontwikkelen. Een, hoewel goed bedoelde, eigen Limburgse aanpak zou averechts werken omdat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de sector in heel Nederland. Momenteel wordt er vanuit de sector (experts/dierenartsen) via de sectorraad en de LLTB al de nodige acties ondernomen.

Gedeputeerde Staten van Limburg