Vragen over grootschalige vernieling en beschadiging van dassenburchten in Limburg

Maastricht, 24 maart 2017

Geacht College,

Bij een steekproef van Stichting Das en Boom is gebleken dat er bij bijna de helft van de 68 onderzochte dassenburchten in Limburg sprake was van misstanden. Bij ca. een derde waren holen en kamers uitgegraven of dichtgestopt, meer dan een kwart was bedolven onder kap- en snoeihout en steepuin. Bij een dassenburcht was een hoogzit geplaatst en een schootsveld vrij gesnoeid, gericht op de burcht. Stichting Das en Boom heeft aangekondigd camerabewaking bij burchten te gaan installeren.

- Is GS bekend met de berichtgeving over het onderzoek van Stichting Das en Boom naar de vernieling en beschadiging van dassenburchten in Limburg (zie http://www.1limburg.nl/camerabewaking-bij-bedreigde-dassenburchten)?

- Zijn de door Das en Boom geconstateerde vernielingen, beschadigingen en aantastingen in strijd met de wet?

- Zo ja, hoe gaat GS voorkomen dat deze wetsovertredingen doorgaan?

- Zal GS gegevens uit de camerabewaking van Das en Boom gebruiken om overtreders aan te pakken?

- Kunnen grondbezitters en agrariërs eventuele schade die dassen veroorzaken door de provincie, of door een andere instantie, vergoed krijgen?

- Welke schade kan daarbij vergoed worden, en hoe moet deze worden aangetoond? Geldt daarbij een behandelbedrag of eigen risico?

- Is het juist dat er, zoals de LLtB aangeeft, preventief wildroosters en poorten zijn geplaatst om de dieren op afstand van akkers te houden? Zo ja, bij hoeveel burchten is dat het geval?

- Is GS bereid deze preventieve maatregelen uit te breiden, zodat er minder gewasschade hoeft te worden uitgekeerd?

Bij voorbaat dank voor beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn,

Met vriendelijke groet,

 

P. Plusquin

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren