Vuurwerk in Limburgs Parlement


31 maart 2017

De inspanningen van de PvDD om vuurwerkevenementen aan banden te leggen, en meer af te stemmen op de aanwezigheid van dieren en natuur, en omwonenden te waarschuwen (huisdieren!) beginnen vruchten af te werpen. De vergunningverlening in Limburg wordt aangepast om met dieren en natuur in de omgeving rekening te houden. Binnen een bepaalde straal mogen geen gehouden dieren voorkomen. Omwonenden moeten gewaarschuwd worden, en de provincie Limburg gaat zich inspannen om dit ook landelijk geregeld te krijgen. Na een verschrikkelijk incident met paarden had de PvDD eind 2016 vragen gesteld en een motie aanvaard gekregen, en dit is nu de uitkomst.

In de Statenvergadering van 31 maart is door het College een voorstel overgenomen om Faunabeheereenheden een jaarverslag te laten maken, zodat er ieder jaar – en niet om de zes jaar, zoals het nu is - kritisch naar de uitvoering van het faunabeleid te kunnen kijken, en de toepassing van schade voorkomende maatregelen in plaats van afschot. Een amendement om de jacht op wildsoorten verplicht af te stemmen op schadebestrijding en populatiebeheer, om te voorkomen dat er zonder noodzaak geschoten wordt, kreeg wel steun maar is nog aangehouden voor nader onderzoek vanwege juridische complicaties. Een amendement om de onafhankelijkheid van de voorzitter van Faunabeheereenheid zeker te stellen werd met 1 stem meerderheid verworpen, waarbij de tegen stemmende partijen het wel eens waren met het principe maar dit niet voor wilden schrijven.

In de marge kreeg de partij steun voor de acties die ze onderneemt tegen de steeds toenemende vernieling en aantasting van dassenburchten. In een volgende commissievergadering komt aan de orde hoe hiertegen op te treden. Met dank aan de Vereniging Das en Boom, die dit aan de kaak had gesteld! De fractie werkt graag samen met maatschappelijke organisaties die zich het welzijn van dieren en het belang van natuur en milieu aantrekken.

Dit alles ondanks een vervelend incident, waarbij een vertrouwelijke mail van fractievoorzitter Pascale Plusquin door een ander Statenlid werd doorgespeeld naar de Jagersvereniging. De PvDD speelt altijd open kaart met haar moties en amendementen. Op aandringen van Pascale gaat de cie Integriteit hiervoor regels opstellen, zodat openheid niet meer wordt afgestraft.

Al met al een vruchtbare week voor de Limburgse fractie.

Gerelateerd nieuws

Vernielde dassenburcht hersteld en preventieve maatregelen genomen na vragen Partij voor de Dieren

Begin februari is bij werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het waterschap de bekende dassenburcht vernield bij de Sch...

Lees verder

Partij voor de Dieren Limburg sluit aan bij Kettingreactie Tihange

Wekenlang leest men in het nieuws over de kernreactoren in Tihange en Doel. Over jodiumpillen, ‘foutjes’, stilgelegde reactor...

Lees verder