POP subsidies open gesteld met dieren­welzijn erin dankzij motie Plusquin!


13 juni 2018

Er zijn vele debatten aan vooraf gegaan maar het is gelukt. De provincie Limburg heeft de subsidies van het Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 open gesteld. Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren Limburg is dierenwelzijn hier ook in opgenomen.

In het Openstellingsbesluit 2017 voor POP-3, subsidies duurzame innovaties landbouwsector constateerde de fractie dat innovatieve investeringen in verbetering van dierenwelzijn, diergezondheid en vermindering volksgezondheidsrisico’s bij de interactie tussen mens en dier niet primair subsidiabel waren gesteld. Omdat het besluit POP-3 voor 2018 destijds genomen zou worden, pleitte statenlid Plusquin ervoor om dit wel subsidiabel te stellen.

Door toezeggingen van Gedeputeerde Staten is de motie ingetrokken.

Inmiddels is het besluit rond en zijn de subsidies opengesteld. O.a. de onderwerpen diergezondheid, dierwelzijn en biodiversiteit zijn er nu ook in opgenomen.

Diverse thema’s kunnen gedurende de kennisuitwisseling of de samenwerking rondom innovaties aan bod komen. Zoals: een strategie voor kostenreductie, een meerwaardestrategie, nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaarde-creatie, beheersing van productierisico’s, ketenposities, grondstofgebruik, gesloten kringloop, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, diergezondheid, dierwelzijn en biodiversiteit. Bij emissiereductie naar grondwater wordt de nadruk gelegd op investeringen ten behoeve van precisielandbouw, voorkomen van erfafspoeling, mechanische onkruidbestrijding en niet-kerend ploegen.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

Gerelateerd nieuws

Geslaagde middag!

Op 28 februari kon men deelnemen aan een rondleiding door het provinciehuis van Limburg. De rondleiding werd afgesloten met e...

Lees verder

Over stalbranden, windparken en partijpolitieke spelletjes.

De PvdD is niet een partij die zich met partijpolitieke spelletjes bezig wil houden. Wij deden in de Statenvergadering niet m...

Lees verder