Over stal­branden, wind­parken en partij­po­li­tieke spel­letjes.


17 juni 2018

De PvdD is niet een partij die zich met partijpolitieke spelletjes bezig wil houden. Wij deden in de Statenvergadering niet mee aan het spelletje “hoe wrijven we zout in de SP-wonden” en stelden alleen een inhoudelijke vraag aan de nieuwe SP-fractievoorzitter (“Gaan jullie nu door met je stevig inzetten inzetten voor de energietransitie?”) en kregen daarop een positief antwoord. Toen stemden we voor de opvolger van Daan Prevoo, die juist was afgetreden omdat hij die wending had gemaakt en dat in zijn partij (nog) niet werd begrepen.

Onze inbreng over het windpark Venlo, dat de provincie heeft overgenomen van Venlo omdat de gemeenteraad uiteindelijk niet mee wilde werken, kreeg veel waardering. Wij hadden hierover van tevoren met verschillende betrokkenen gesproken, en de overtuiging gekregen dat er serieus aandacht wordt geschonken aan minimalisatie van vleermuis-slachtoffers en de overlast door (laagfrequent) geluid, waar veel omwonenden bang voor zijn. Een aantal partijen in de Staten wil meegaan in die weerstand, van bewoners die op 900 meter afstand wonen, maar wij hebben de vraag gesteld wat het zou betekenen (precedentwerking!) voor toekomstige windenergieplannen als die norm voortaan wordt aangehouden. Het lijkt erop dat er dan in Limburg bijna niets meer zou kunnen.

Dankzij een door Groen Links en PvdD motie komt er een onderzoek hoe geluidsoverlast bij Maastricht Aken Airport beter kan worden gemeten.

Naar aanleiding van twee grote stalbranden in Limburg diende de PvdD een motie in om als provincie, met relatief veel intensieve veehouderij, in actie te komen tegen stalbranden. Actiegroep Burning Souls hield in oktober 2017 reeds een betoog in de Provinciale Staten maar tot nu toe had het college van GS geen stappen gezet.

PVV, Groen Links, 50+, Volkspartij Limburg, fractie Bus, PvdA en de VVD gaven op voorhand aan deze motie te steunen. D66, CDA, Lokaal Limburg gaven aan tegen de motie te stemmen en de SP wist het nog niet.

Dankzij deze grote steun hebben we toezeggingen gekregen op 3 van de 4 punten die we wilden bereiken. Dat betekent dat de Gedeputeerde in oktober een aantal eerder aangekondigde kansen in het lokale beleid nu daadwerkelijk gaat omzetten in uitwerkingen, bij het Rijk aan te dringen op uitvoering van de aanbevolen maatregelen uit de Evaluatie actieplan Stalbranden en bij de Limburgse gemeentes te bevorderen dat er meer aandacht komt voor controle en handhaving, bijvoorbeeld binnen de reguliere controles, ‘en voor een eenduidige interpretatie van de regelgeving inzake de maximale omvang van brandcompartimenten. Want ook in Limburg wordt toiletpapier beter beschermd dan dieren in de intensieve veehouderij en we zijn blij dat we zoveel steun kregen, soms uit onverwachtse hoek, voor onze motie!

Pascale Plusquin,

Statenlid.

Gerelateerd nieuws

POP subsidies open gesteld met dierenwelzijn erin dankzij motie Plusquin!

Er zijn vele debatten aan vooraf gegaan maar het is gelukt. De provincie Limburg heeft de subsidies van het Plattelands Ontwi...

Lees verder

Provincie Limburg gaat meebetalen aan noodhulp en vervoer van zieke en en gewonde dieren

Hoe vaak gebeurt het niet dat een ziek of gewond dier, bijvoorbeeld in het verkeer aangereden, door mensen geholpen wordt? ...

Lees verder