Motie Innovaties dierenwelzijn en gezondheid ook in POP-3 subsidie

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op  3 en 10 november 2017,
gelezen de Programmabegroting 2018,

Constaterende dat:
- In het Openstellingsbesluit 2017 voor POP-3, subsidies duurzame innovaties landbouwsector,
innovatieve investeringen in verbetering van dierenwelzijn, diergezondheid en vermindering
volksgezondheidsrisico’s bij de interactie tussen mens en dier niet primair subsidiabel zijn gesteld
- Thans de openstelling POP-3 voor 2018 wordt voorbereid

Overwegende dat:
- In de eigen Subsidieverordening POP-3 subsidieverlening in innovaties met dit thema expliciet als
mogelijkheid worden genoemd (in artikel 2.2.1 lid 2 sub f)
- In Limburg eerder al subsidies zijn verstrekt voor concepten als Livar en Kipster, die ook bijdragen
aan dit thema  
- De Nota Limburgse Landbouw Loont dierenwelzijn noemt als bijdragend aan meerwaarde
 
Van mening zijnde dat:
- Dierenwelzijn, diergezondheid en vermindering gezondheidsrisico’s maatschappelijk belangrijke
thema’s zijn
- Innovatieve investeringen hierin ook kunnen bijdragen aan het selectiecriterium “verschuiving van
de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie” (Subsidieverordening POP3,
Artikel2.2.1 lid 2 sub a).

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
- In de Openstelling 2018 POP-3 innovatieve fysieke investeringen voor verbetering van
dierenwelzijn/diergezondheid, en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de
interactie tussen mens en dier, subsidiabel te stellen

En gaan over tot de orde van de dag

 
Pascale Plusquin, Partij voor de Dieren
Carla Brugman, GroenLinks
Robert Housmans, PVV
Bram Schaminee, SP.
 

Status: Ingetrokken
Voor:
Tegen: