Motie Aanhouden vergun­ning­aan­vragen inten­sieve veehou­derij


29 september 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 29 september 2017,

Constaterende dat:
- In de naburige provincies Noord-Brabant en Gelderland al enkele maanden geleden beperkingen zijn opgelegd aan nieuwvestiging en uitbreidingen van bedrijven in de intensieve veehouderij
- Het College van GS heeft aangekondigd (Toezegging 8072 in PS van 23 juni jl.) om in de
Accentennotitie landbouw, in de cie RLN te behandelen op 6 oktober, met een nieuw
beleidsvoornemen te komen met betrekking tot de intensieve veehouderij
- In de Omgevingsverordening Limburg 2014, onderdeel van het POL 2014, al regels zijn gesteld voor de intensieve veehouderij

Overwegende dat:
- Het daarom in de macht van de provincie ligt om, met het oog op een effectieve voorbereiding van nieuwe regels een Voorbereidingsbesluit te nemen,
- Door de beperkingen in de buurprovincies de gerede kans bestaat dat ondernemers in de intensieve veehouderij vergunningen in Limburg zullen aanvragen, waardoor het effect van nieuwe regels al bij voorbaat verminderd wordt
- Er sinds de inwerkingtreding van de beperkingen in Brabant en Gelderland al maanden zijn verstreken,
- Nu de behandeling van de Accentennotitie Landbouw meer dan een maand is uitgesteld

Van mening zijnde dat:
- Het onwenselijk is dat het effect van nieuw beleid al van tevoren teniet wordt gedaan door vergunningaanvragen die op grond van het oude beleid nog moeten worden gehonoreerd

Vragen het college van Gedeputeerde Staten om:
- een Voorbereidingsbesluit op grond van de Omgevingsverordening aan Provinciale Staten voor te leggen, met het effect dat aanvragen om omgevingsvergunningen intensieve veehouderij voorlopig niet in behandeling zullen worden genomen;
- Of een ander besluit aan Provinciale Staten voor te leggen met hetzelfde effect

En gaan over tot de orde van de dag

P. Plusquin, Partij voor de Dieren

R. Housmans, PVV

C. Brugman, Groen Links.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV(7), GroenLinks

Tegen

CDA, PVV(1), SP, VVD, D66, PvdA, 50PLUS, VolkspartijLimburg, LOKAAL-LIMBURG