Motie Respec­teren rech­terlijk vonnis lucht­kwa­liteit


29 september 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 29 september 2017,

Constaterende dat:

- De Rechtbank Den Haag op 7 september jl. heeft uitgesproken, in een kort geding over het respecteren van grenswaarden voor luchtkwaliteit, dat er geen maatregelen meer mogen worden getroffen waarvan statistisch verwacht moet worden dat die tot voortgaande dan wel hernieuwde overschrijding van de grenswaarden voor NO2 en PM10 zal leiden (http://www.uitspraken.nl/uitspraak/rechtbank-den-haag/civiel-recht/civiel-recht-overig/kort-geding/ecli-nl-rbdha-2017-10171 , dictum 5.3)

- Dit vonnis met onmiddellijke ingang in werking is getreden, en niet wordt opgeschort door het door de Minister aangekondigde hoger beroep

- Er op 22 september jl. door de Minister van I&M een lijst is gepubliceerd van locaties waar de grenswaarden worden overschreden

- Op deze lijst 24 toetspunten nabij veehouderijen zijn opgenomen in Limburg, in de gemeentes Nederweert en Peel en Maas

Overwegende dat:

- Een rechterlijke uitspraak gerespecteerd moet worden

- Het op de weg ligt van de provincie om te zorgen dat dit niet alleen in het eigen beleid gebeurt, maar ook door gemeentes (IBT)

- Niet alleen bij vergunningen, maar in ieder geval ook bij andere besluiten genoemd in artikel 5.16 lid 2 Wet milieubeheer, zoals trac├ębesluiten, bestemmingsplannen en inpassingsplannen, aan de grenswaarden getoetst moet worden

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- In lijn met het rechterlijk vonnis als provincie geen vergunningen meer te verlenen, noch andere besluiten te nemen, die tot te verwachten overschrijdingen van de grenswaarden leiden

- Te bewerkstelligen dat ook Limburgse gemeentes op deze wijze het rechterlijke vonnis respecteren

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin, Partij voor de Dieren

Carla Brugman, Groen Links


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, D66, PvdA, PVV(3)

Tegen

SP, 50PLUS, LOKAAL-LIMBURG, PVV (5), VolkspartijLimburg, VVD, CDA