Motie Maat­schap­pe­lijke Kosten Baten Analyse lucht­haven Beek


7 juli 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 7 juli 2017, gelezen de Mededelingportefeuillehouder inzake Maastricht Aachen Airport (GS 2017-44840)

Constaterende dat:

 • Het college van GS zich genoodzaakt ziet om, o.a. vanwege de belangen van de luchthavenBeek, een juridische procedure te voeren om een windmolenpark (in België) tegen te houden;

 • Hieruit blijkt dat de maatschappelijke kosten van de luchthaven groter zijn dan uitsluitend dekosten van de luchthaveninfrastructuur zelf, namelijk (o.a.) de indirecte kosten die veroorzaaktworden door veiligheidseisen in de wijde omgeving van het vliegveld, leidend totbouwbeperkingen voor (o.a.) windmolens;

  Overwegende dat:

 • Dergelijke bouwbeperkingen er ook zijn vanwege de geluidsoverlast van de luchthaven endaarmee leiden tot hogere maatschappelijke kosten;

 • Er nog andere indirecte maatschappelijke kosten zijn, o.a. vanwege emissies naar lucht en water,en aanleg van benodigde weginfrastructuur;

 • De provincie Limburg wat betreft nut en noodzaak van de luchthaven een duidelijke positie heeftingenomen, door de luchthaven financieel te steunen;

 • De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) een wetenschappelijk geaccepteerdinstrument is om een integrale en geobjectiveerde cijfermatige indicatie te krijgen over nut ennoodzaak van projecten en infrastructuur;

  Van mening zijnde dat:

Het vanwege de bestaande financiële steun v/d provincie aan de luchthaven, en daarover in detoekomst nog te nemen beslissingen, van belang is om over objectieve gegevens met betrekkingtot nut en noodzaak van de luchthaven Beek te beschikken;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om

 • Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor Maastricht Aachen Airport te laten verrichten,en daarvoor een onderzoeksinstelling van naam aan te zoeken,

 • Indien mogelijk, de kosten hiervan te bestrijden uit het verhaal van kosten op de luchthaven voorde procedure die in het belang van de luchthaven gevoerd wordt tegen windmolenpark Bassenge.

 • Provinciale Staten te betrekken bij de uitvoering van de studie, bijvoorbeeld via de Commissie van onderzoek,

  En gaan over tot de orde van de dag

  P. Plusquin
  Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, 50PLUS, LokaalLimburg

Tegen

CDA, VVD, PVV, PvdA, SP, D66, VolkspartijLimburg