Motie Plusquin Inhalen achter­stand wind­energie


7 juli 2017

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 7 juli 2017,

Constaterende dat:

 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van het Ministerie van Economische Zaken jaarlijks een rapportage uitbrengt (de monitor Wind op Land) over de realisatie van de afgesproken provinciale taakstellingen windenergie in 2020;

 • Limburg van deze taakstelling nog maar 12,9% heeft gerealiseerd, waarmee het landelijk gezien, voor het tweede jaar op rij, verreweg het slechtste presteert van alle provincies;

 • Het RVO ook gekeken heeft naar de plannen en voornemens die in uitvoering zijn, en die heeft beoordeeld op de kans dat ze tijdig zijn uitgevoerd;

 • De RVO uiteindelijk concludeert, voor het tweede jaar op rij, dat het onwaarschijnlijk (onderstreping RVO) is dat de doelstelling voor 2020 in de provincie Limburg tijdig zal worden gerealiseerd;

  Overwegende dat:

 • Het RVO een dienst is van het Ministerie van Economische Zaken, zodat kennelijk de Minister van EZ de conclusies deelt;

 • Kennelijk de tot nu toe gevoerde GS- strategie van vertrouwen op gemeentelijke medewerking niet voldoende effectief is;

 • In het POL 2014, en in het Aanvalsplan asbest en Energie, is opgenomen dat de provincie zelf inpassingsplannen gaat maken zodra duidelijk is dat de provinciale taakstelling niet zal worden gehaald;

  Van mening zijnde dat:

- Het voor het bestuur van een provincie niet passend is om de conclusies van een officieel onderzoek van de Minister van Economische Zaken te negeren, voor het tweede jaar op rij;

Vragen het college van gedeputeerde staten om:

 • Te komen met een concreet voorstel om, door middel van inpassingsplannen of andere instrumenten die de provincie zelf doorzettingsmacht geven, de taakstelling windenergie 2020 te realiseren;

 • Dit voorstel te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de Commissie Mobiliteit en Duurzaamheid.

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen