Motie Plusquin cs Stimu­leren biolo­gische landbouw


7 juli 2017
Provinciale staten van Limburg in vergadering bijeen op vrijdag 7 juli 2017,

Constaterende dat:

• De provincie via de ‘motie Claessens’ de biologische landbouw serieus neemt en bereid is tot het nemen van maatregelen die de biologische landbouw in Limburg uit haar achterstandsituatie haalt;
• De provincie na een jaar, behalve het opstellen van een nota met prima concrete beleidsvoorstellen, nog steeds geen daadwerkelijke stappen heeft ondernomen om de biologische landbouw te bevorderen;
• Biologische landbouw zich kan verheugen op een toenemende belangstelling voor haar producten en een steeds groter aandeel van de markt gaat innemen met positieve gevolgen voor de Limburgse economie;
• Biologische landbouw door haar productiewijze een bijdrage levert aan het ecologisch evenwicht en de biodiversiteit en het terugdringen van giftige chemisch-synthetische hulpmiddelen;
• Met name de omschakelingsfase naar biologisch een barrière vormt op o.a. financieel gebied (pas na een bepaalde periode als de grond schoon is krijgt het product het keurmerk);

Van mening zijnde dat:

• Nu enkele signalen aan de biologische sector afgegeven dienen te worden in de vorm van een paar concrete stappen;
• De provincie regels kan opnemen waarbij afgesproken wordt voor een substantieel deel van haar pachtgronden alleen een biologische productiewijze toe te staan zodat èn biologische boeren gelijkwaardige mogelijkheden krijgen provinciale gronden te pachten èn provinciale gronden niet meer vervuild worden;

•Extra kosten die omschakeling naar biologische landbouw met zich mee brengt als stimuleringsmaatregel te vergoeden;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

• Te onderzoeken of het mogelijk is voor extra kosten, die omschakeling naar biologische landbouw met zich brengt, als stimuleringsmaatregel een vergoeding gegeven kan worden En zo ja hiervoor beleid op te stellen;
• Te onderzoeken of het mogelijk is voor een substantieel deel van provinciale pachtgronden alleen een biologische productiewijze toe te staan en mogelijk een langer pachtcontract te realiseren en zo ja hiervoor beleid op te stellen;

• Hiervan gemotiveerd verslag te doen tijdens de behandeling van het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2);
• Dit beleid zodanig uit te voeren dat de werking per 1 januari 2018 ingaat.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen