Motie Limburg Regen­boog­pro­vincie.


3 november 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 3 november 2017,

Constaterende dat:
- de acceptatie en het gevoel van sociale veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuelen,
biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekseconditie (LHBTI’s) op lokaal niveau
kan verschillen in aard en omvang;
- LHBTI’s recht hebben op veiligheid, een eerlijke kans op participatie en een gelijkwaardige
behandeling;
- er in Limburg nog slechts 5 gemeenten Regenboogstad zijn, te weten Heerlen, Maastricht,
Roermond, Venlo en Weert die hiertoe convenanten hebben gesloten met het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Overwegende dat:
- het onacceptabel is dat LHBTI’s bijvoorbeeld op school, op straat, op het werk, in de zorg, in
de sport en in hun eigen sociale kring niet (meer) durven uit te komen voor hun identiteit;
- de Provincie Limburg een belangrijke rol kan spelen in het bevorderen van de sociale
acceptatie en het gevoel van sociale veiligheid van LHBTI’s en de zichtbaarheid hiervan;
- in het coalitieakkoord is aangegeven dat de coalitie staat voor een tolerant en gastvrij
Limburg, anti-discriminatie en de emancipatie van de LHBT-groep hoog in het vaandel heeft
en in al het eigen handelen vanuit deze kernwaarden acteert,

Van mening zijnde dat:
- iedereen ertoe doet en iedereen zich veilig, gesteund en weerbaar zou moeten kunnen voelen
in Limburg,

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om
- de samenwerking te zoeken met relevante maatschappelijke organisaties, partners en
gemeenten om de sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI’s in
Limburg te stimuleren en waar mogelijk om te zetten in beleid;
- Limburgse gemeenten te motiveren aan te sluiten bij het landelijk project Regenboogsteden;
- in de PR en communicatie namens het Gouvernement uit te dragen dat alle (Lim)burgers,
waaronder LHBTI’s, gezien en gewaardeerd worden;
- aan te sluiten bij de provincie Drenthe, Gelderland, Groningen en Flevoland als
Regenboogprovincie;

En gaan over tot de orde van de dag.

Pascale Plusquin, Partij voor de Dieren
Carla Brugman, GroenLinks,
Jos van Rey, Volkspartij Limburg
Raimond Franssen, LOKAAL-LIMBURG
Jan van de Ven, D66
Tirza Houben, PvdA
Bram Schaminée, SP
Henk van der Linden, 50 PLUS
Mariska Werrij-Wetzels, CDA


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VolkspartijLimburg, LOKAAL-LIMBURG, D66, PvdA, SP, 50PLUS, CDA, PartijvoordeDieren

Tegen

PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer