Motie actief respec­teren rech­terlijk vonnis


3 november 2017

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 3 november 2017,

Constaterende dat:
- De Rechtbank Den Haag op 7 september jl. heeft uitgesproken, in een kort geding over het
respecteren van grenswaarden voor luchtkwaliteit, dat er geen maatregelen meer mogen worden
getroffen waarvan statistisch verwacht moet worden dat die tot voortgaande dan wel hernieuwde
overschrijding van de grenswaarden voor NO2 en PM10 zal leiden
(http://www.uitspraken.nl/uitspraak/rechtbank-den-haag/civiel-recht/civiel-recht-overig/kortgeding/ecli-nl-rbdha-2017-10171
,dictum5.3
)

- Dit vonnis met onmiddellijke ingang in werking is getreden, en niet wordt opgeschort door het door
de Minister ingestelde hoger beroep
- Er op 22 september jl. door de Minister van (destijds) I&M een lijst is gepubliceerd van locaties
waar de grenswaarden nu al worden overschreden
- Op deze lijst onder meer 24 overschrijdingen fijn stof zijn opgenomen in Limburg, in de gemeentes
Nederweert en Peel en Maas
- Het op andere locaties kan voorkomen dat men tegen de norm aanzit, zodat een nieuw project tot
overschrijding kan leiden, in tegenspraak met de uitspraak van de rechter

Overwegende dat:
- Niet alleen bij vergunningen, maar ook bij andere besluiten wettelijk getoetst moet worden aan de
grenswaarden voor luchtkwaliteit, zodat deze niet meer worden overschreden

Van mening zijnde dat:
- Een rechterlijke uitspraak gerespecteerd moet worden
- Het op de weg ligt van de provincie om te zorgen dat dit niet alleen in het eigen beleid gebeurt,
maar ook door gemeentes

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
- In lijn met het rechterlijk vonnis als provincie geen vergunningen meer te verlenen, noch
andere besluiten te nemen, die tot te verwachten overschrijdingen van de grenswaarden
leiden
- Te bevorderen dat ook Limburgse gemeentes op deze wijze het rechterlijke vonnis
respecteren

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin, Partij voor de Dieren
Carla Brugman, Groen Links


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, D66, PVV(3), GroenLinks

Tegen

CDA, PVV(6), SP, VVD, PvdA, 50PLUS, VolkspartijLimburg, LOKAAL-LIMBURG.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer