Motie Wassenberg Beperking gezond­heids­ri­sico’s inten­sieve veehou­derij


6 november 2015

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 6 november 2015,

Constaterende dat:

 • Noord- en Midden-Limburg al jarenlang behoren tot de regio's met de hoogste achtergrondconcentraties fijnstof van Nederland;

 • Deze hoge fijnstofconcentraties mede worden veroorzaakt door de vele intensieve veehouderijbedrijven in de regio;

 • Langdurige blootstelling aan fijnstof gezondheidsproblemen kan veroorzaken;

 • Er voldoende wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat de intensieve veehouderij negatieve gezondheidseffecten heeft voor omwonenden;

 • GGD-Nederland er al langer op aandringt dat overheden omwonenden beter beschermen tegen deze effecten;

  Overwegende dat:

 • Het voorzorgsbeginsel van overheden vraagt om preventief op te treden ook als er nog geen volledige wetenschappelijke zekerheid is;

 • GS Limburg heeft aangegeven dat er een voorzorgsbepaling in de omgevingsverordening zal worden opgenomen, waarvan de strekking echter nog niet duidelijk is;

 • Zo lang die bepaling er niet is omwonenden mogelijk aan gezondheidsrisico’s worden blootgesteld;

 • Nieuwe landelijke wetgeving hierover nog steeds wacht op de uitkomsten van RIVM-onderzoek;

  Van mening zijnde dat:

- De gezondheidsbelangen van de omwonenden zwaarder gewogen moeten worden dan de economische belangen van de veesector,

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om

 • Via het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening, of anderszins, een verbod in te stellen op nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen, zo lang er nog geen landelijke wetgeving is voor beperking van de gezondheidsrisico’s;

 • Te bewerkstelligen, dan wel te bevorderen dat er in omgevingsvergunningen van bestaande bedrijven milieuvoorschriften worden opgenomen om de volksgezondheidsrisico’s voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Frank Wassenberg

  Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, 50PLUS, GL

Tegen

PvdA, D66, VVD, VolkspartijLimburg, PVV, CDA, SP