Motie Wassenberg Limburg tegen TTIP


9 oktober 2015

Motie vreemd aan de orde van de dag: TTIP

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 9 oktober 2015;

Constaterende dat:

- de Europese Commissie onderhandelt met de Verenigde Staten over een vrijhandelsverdrag (TTIP) en er een verdrag (CETA) tussen de EU en Canada in de maak is;

Overwegende dat:

- de zeggenschap en beleidsruimte van provinciebesturen door TTIP en CETA negatief kunnen worden beïnvloed;

- TTIP en CETA schadelijke gevolgen kunnen hebben voor milieu, volksgezondheid, dierenwelzijn, privacy, arbeidsrechten en ontwikkelingslanden

- TTIP een regulatory cooperation body in het leven roept, waarin nieuwe en bestaande regelgeving, ook op decentraal niveau, getoetst en verworpen kunnen worden door een technocratisch comité;

- veel ondernemers in Nederland en Europa schadelijke gevolgen kunnen ondervinden als gevolg van toegenomen concurrentie door deze ‘vrijhandelsakkoorden;

Van mening zijnde dat:

- de beleidsvrijheid van de provincie niet mag worden beperkt door handelsakkoorden met de VS of Canada

- vrijhandelsakkoorden geen instrumenten moeten zijn om de Europese, nationale, regionale of gemeentelijke wetgevingen te versoepelen of zelfs af te schaffen;

- elke clausule betreffende een geschillenregeling (ISDS) tussen investeerders en overheden die zich onttrekt aan het nationale rechtssysteem op principieel verzet stuit;

- alleen harmonisering tussen de EU en de VS of Canada naar de hoogste normen op het gebied van milieu, dierenwelzijn, mensenrechten en arbeidsrechten bespreekbaar zou moeten zijn;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

- in interprovinciaal verband, in Brussel en in Den Haag de mening van Provinciale Staten over CETA en TTIP uit te dragen;

- in interprovinciaal (IPO) verband de dialoog aan te gaan met andere provincies die zich zorgen maken over de gevolgen van CETA en TTIP;

En gaan over tot de orde van de dag

Frank Wassenberg, Partij voor de Dieren

Michael Heemels (PVV), Carla Brugman (GroenLinks), Henk van der Linden (50Plus), Raimond Franssen (Lokaal Limburg)


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GL, PVV, 50PLUS, LokaalLimburg

Tegen

D66, CDA, VVD