Motie Wassenberg Ecolo­gische hoofd­structuur reali­seren


10 februari 2011

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

om de Ecologische hoofdstructuur te realiseren.

En gaan over tot de orde van de dag,

Frank Wassenberg

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen