Motie Wassenberg inzake Inten­sieve veehou­derij


10 februari 2011

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

- om de bouw van nieuwe stallen tegen te gaan tot meer duidelijkheid is n.a.v. rapport volksgezondheid.

En gaan over tot de orde van de dag,

Frank Wassenberg

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen