Motie Actief uitvoeren diver­si­teits­charter en bevor­deren LHBTIQA+-accep­tatie Limburgs maat­schap­pelijk middenveld


25 september 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 25 september en 2 oktober 2020,

Constaterende dat:

 • De werkgroep ‘Diversiteit Limburg’ een samenwerkingsverband is van maatschappelijke organisaties als het COC, FAM en Anti-discriminatie Voorziening Limburg;
 • Het diversiteitscharter van deze werkgroep meer diversiteit beoogt te garanderen in bedrijven en organisaties;
 • Vooraanstaande bedrijven en organisaties in Limburg dit charter hebben ondertekend, waaronder gedeputeerde Koopmans namens de provincie Limburg;
 • Het college nadien het verzoek van de werkgroep om haar aanjaagfunctie voor diversiteitsbevordering in Limburg voort te zetten afwees;
 • De werkgroep daardoor genoodzaakt is te stoppen om aandacht te vragen voor diversiteit bij bedrijven en organisaties in Limburg;
 • Ook in onderwijsinstellingen, AZC’s, gemeentes de veiligheid, acceptatie en gelijke behandeling van LHBTIQA+ onder de maat is;

Overwegende dat:

 • De provincie Limburg sinds 2017 als regenboogprovincie geldt;
 • Het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ inclusiviteit voorop wil stellen en iedere Limburger, ongeacht diens geaardheid, het recht wil geven om deel te nemen aan de samenleving;
 • Het aantal meldingen van discriminatie en uitsluitingen in Limburg nog steeds hoog is;
 • Limburg naar rato op plek 4 staat, vlak na Rotterdam, in de Landelijke monitor discriminatie 2019;
 • De acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling van LHBTIQA+ onder druk staat bij bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen, gemeentes, AZC’s;

Van mening zijnde dat:

 • Bedrijven en organisaties in Limburg een voorbeeldfunctie hebben qua diversiteitsbeleid;
 • Het afslaan van het werkgroepsvoorstel voor diversiteitsbevordering in bedrijven en organisaties in Limburg een gemiste kans is;
 • Eenieder veilig moet kunnen zijn in scholen, bedrijven, organisaties, AZC’s ongeacht diens geaardheid;
 • De provincie Limburg haar verantwoordelijkheid moet nemen om minderheidsgroeperingen te beschermen;

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

 • De werkgroep ‘Diversiteit Limburg’ ondersteuning en stimulering te geven, zowel beleidsmatig als met een financiële bijdrage ter bevordering van de diversiteit;
 • Samen met de werkgroep tweemaal per jaar een bijeenkomst omtrent het diversiteitscharter te organiseren om bedrijven en organisaties in Limburg bewust te maken van het belang van diversiteit.
 • Het diversiteitscharter ook ten uitvoer te brengen in onderwijsinstellingen, gemeentes en AZC’s zodat de veiligheid, acceptatie en gelijke behandeling van LHBTIQA+ gewaarborgd kan worden;
 • Gemeentes, onderwijsinstellingen, werkgevers, het COA hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen;
 • Hiervoor de middelen zoals gesteld in de beleidsbrief ‘Integratie’ aan te wenden.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, LOKAAL-LIMBURG., D66, PvdA, SP, GL, CDA, VVD (4), 50PLUS

Tegen

PVV, FvD, VVD (1)