Motie Loomans Verzet tegen komst biomas­sa­cen­trale in Lixhe (BE)


25 september 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 25 september 2020

Constaterende dat:

 • De gemeente Visé (B) voornemens is om cementfabriek CBR in Lixhe toestemming te verlenen voor de bouw van een biomassacentrale;

 • De beoogde bouwlocatie zich op ongeveer 500 meter van de Nederlandse grens bevindt;

 • De gemeente Maastricht en de gemeente Eijsden-Margraten reeds kritische zienswijzen hebben ingediend tegen het voorgenomen plan voor de bouw van deze centrale;

 • Het Waalse Gewest en de gemeente Visé de Provincie Limburg volgens internationale verdragen en EU-recht van de voorgenomen vergunningverlening hadden moeten informeren maar dat hebben nagelaten;

Overwegende dat:

 • Deze biomassacentrale op jaarbasis 170.000 ton resthout (B-hout) gaat verbranden, waaronder door verf, lak, vernis en mogelijk andere chemische stoffen verontreinigd hout, en daarnaast wekelijks 5 scheepsladingen tropisch resthout;

 • Hierbij verbrandingsgassen vrijkomen die o.a. fijnstof en stikstofverbindingen bevatten, en daarnaast tot rook- en geuroverlast kunnen leiden;

 • De windrichting in Lixhe overwegend uit zuid en zuidwestelijke hoek komt waardoor deze verbrandingsgassen overwegend in Limburg terecht zullen komen;

 • Het mede daarom zeer aannemelijk is dat exploitatie van een biomassacentrale in Lixhe nadelige gevolgen zal hebben voor de luchtkwaliteit (fijnstof, stikstof, rook- en geuroverlast), en daardoor ook voor de gezondheid van de inwoners van Limburg;

 • De uitstoot van stikstof door de biomassacentrale naar alle waarschijnlijkheid grote negatieve effecten zal hebben op de Natura 2000 gebieden in Limburg;

 • De voorgenomen bouw van deze biomassacentrale nu al tot onrust leidt in de Gemeenten Eijsden/Margraten en Maastricht, en bij een brede coalitie van milieu-, klimaat- en natuurorganisaties die 21 september jl. een protestactie organiseerden bij het raadhuis te Visé;

Van mening zijnde dat:

 • Het bij goed nabuurschap hoort dat het bevoegd gezag over de grens de effecten op milieu en gezondheid in Limburg even zwaar laat wegen als die voor de eigen bewoners;

 • De gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten door de provincie gesteund moeten worden in hun bezwaren tegen de komst van de biomassacentrale;

Vragen het college van Gedeputeerde Staten:

  Haar invloed aan te wenden, met alle diplomatieke, juridische en andere middelen die haar ter beschikking staan, om de provincie Limburg als gelijkwaardige overheid te doen participeren in het vergunningsproces voorde bouw van een biomassacentrale in Lixhe.

En gaan over tot de orde van de dag,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Partij voor de Dieren, D66, LOKAAL-LIMBURG, SP, GL, CDA, 50PLUS, PvdA, VVD (1)

Tegen

PVV, FvD, VVD (4)

Lees onze andere moties

Motie Actief uitvoeren diversiteitscharter en bevorderen LHBTIQA+-acceptatie Limburgs maatschappelijk middenveld

Lees verder

Motie Loomans Geen vakantievluchten MAA naar risicogebieden Covid-19

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer