Motie Loomans Geen kern­cen­trale in Limburg


25 september 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 25 september 2020,

Constaterende dat:

 • Tijdens het werkbezoek van minister Wiebes aan Chemelot op 21 september jl. de directie van Chemelot heeft aangegeven dat zij van mening is dat “de discussie over kernenergie weer gevoerd zou kunnen worden”;

 • Regeringspartij VVD op 23 september een plan voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland heeft gepresenteerd;

 • Chemelot een lange termijnvisie aan het ontwikkelen is om in 2050 de meest duurzame chemiesite in Europa te zijn, en hiervoor aangeeft grote hoeveelheden alternatieve energie nodig te hebben;

  Overwegende dat:

 • Kernenergie niet duurzaam is omdat er van kernbrandstoffen zoals uranium en plutonium beperkte voorraden zijn die opraken;

 • Kernenergie vaak ten onrechte gezien wordt als duurzaam omdat een kerncentrale geen CO2 zou uitstoten;

 • Er bij kernenergie per geproduceerde kWh meer CO2 vrijkomt dan bij productie van windenergie omdat de bouw, het winnen, zuiveren, opwerken en voor de eeuwigheid opbergen van het kernmateriaal uranium en/of plutonium enorme hoeveelheden energie kost die de komende decennia voornamelijk nog uit fossiele energie zullen komen (Milieudefensie);

 • De bouw, exploitatie, uitbedrijf name en ontmanteling van een kerncentrale zeer kostbaar is (minimaal €10 miljard, waarschijnlijk vele malen meer) en dit geld beter geïnvesteerd kan worden in productie van echt duurzame energie;

 • Het traject voor ontwerp en bouw van een kerncentrale zeer langdurig is (minimaal 10 jaar), en daardoor vooralsnog geen rol zal kunnen spelen in de energietransitie;

 • Kernenergie niet schoon is omdat hierbij levensgevaarlijk radioactief materiaal geproduceerd wordt waarvoor nog steeds onvoldoende perspectief is op een veilige opslag voor de eeuwigheid;

  Van mening zijnde dat:

  • Kernenergie op basis van uranium/plutonium geen realistische optie is voor het opwekken van energie, niet voor Chemelot en niet voor Limburg;

  • Kernenergie niet haalbaar en betaalbaar is, en er onder de Limburgse bevolking geen draagvlak is;

   Roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

- Op geen enkele manier mee te werken aan het realiseren van een kerncentrale gevoed door uranium en/of plutonium op of nabij Chemelot, of enige andere locatie in het dicht bevolkte Limburg.

En gaan over tot de orde van de dag,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, LOKAAL-LIMBURG, GL, SP, PvdA

Tegen

D66, CDA, FvD, PVV, VVD, 50PLUS