Amen­dement Repre­sen­ta­tieve refe­ren­dum­com­missie


25 september 2020

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 25 september 2020, gelezen het Gewijzigd Statenvoorstel Correctief bindend referendum (GS 2020-37642)

Constaterende dat:

  • In dit Gewijzigd voorstel nu voorzien is in een Referendumcommissie ex. Art. 81 Provinciewet, met beslissingsbevoegdheid;
  • Daarbij een minimum omvang van 3 leden, en een maximum van 5 is voorgeschreven, inclusief voorzitter;
  • In het voorgestelde Artikel 9 lid 3 voor de leden een zittingstermijn van 3 perioden (van vier jaar) wordt toegestaan;

Overwegende dat:

  • Nu met de overdracht van beslissingsbevoegdheid aan de Referendumcommissie representativiteit namens Provinciale Staten (PS) van het grootste belang wordt;
  • Van de voorzitter een neutrale rol verwacht mag worden, waardoor de kans ontstaat dat de facto slechts twee leden namens PS de besluiten nemen;

Van mening zijnde dat:

  • Ook bij de thans voorziene maximale invulling, met 5 leden inclusief voorzitter, representativiteit namens Provinciale Staten, niet voldoende gewaarborgd is;
  • Representativiteit ook in gevaar wordt gebracht door leden met een te lange zittingstermijn;

Besluiten:

  • Artikel 9 lid 1 sub b) als volgt te wijzigen: “De referendumcommissie (inclusief voorzitter) bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden”;
  • In Artikel 9 lid 3 “voor maximaal 2 periodes” te vervangen door “voor maximaal 1 periode”.

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen