Amen­dement Refe­rendum open­stellen voor alle Limburgers


25 september 2020

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 25 september 2020, kennisgenomen hebbend van het Gewijzigd Statenvoorstel Correctief bindend referendum,

Constaterende dat:

  • Het Statenvoorstel de voorwaarde “Nederlander zijn” verbindt aan stemgerechtigdheid;
  • Hierdoor niet alle Limburgers kunnen stemmen voor een Limburgs referendum;

Overwegende dat:

  • Dit gegeven botst met het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ om inclusiviteit voorop te stellen en iedere Limburger, ongeacht diens afkomst, het recht te geven om deel te nemen aan de samenleving;
  • Er in het Nederlandse recht geen juridische plicht bestaat om de stemgerechtigheid zo te beperken;
  • Deze voorwaarde tevens op gespannen voet staat met het EU-recht, en met het karakter van Limburg als internationaal georiënteerde provincie;
  • Deze voorwaarde daardoor te kenmerken is als politiek gemotiveerd;

Van mening zijnde dat:

  • Deze uitsluiting niet past in een open, inclusieve Limburgse samenleving;
  • Dit indruist tegen de doelstelling van het collegeprogramma om de integratie van nieuwkomers te bevorderen;
  • De voorwaarde “de Nederlandse nationaliteit hebben” daarom niet past in een referendumverordening die alle Limburgers een stem wil geven;

Besluiten:

Het onderdeel “Referendumverordening Provincie Limburg 2020” van het Gewijzigd Statenvoorstel Correctief bindend referendum als volgt te wijzigen:

Dientengevolge in artt. 1 sub b; 3 leden 1 en 2; 5 lid 1 alsook 8 lid 1 van het Gewijzigd Statenvoorstel Correctief bindend referendum de zinsnede "de Nederlandse nationaliteit hebben en" te schrappen.

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, LOKAAL-LIMBURG, SP, GL, 50PLUS, D66, PvdA

Tegen

CDA, VVD, PVV, FvD