Motie Gezonde lucht


26 juni 2020

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 26 juni 2020;
Gelezen G-20-032 Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020, brief GS van 12-5-2020 (GS 2020-19385).

Constaterende dat:

 • Limburg een van de weinige provincies is waar de geldende wettelijke norm voor fijn stof structureel wordt overschreden, met name in het noordwestelijk deel van de provincie

 • Limburg met het oostelijk deel van Noord-Brabant verreweg de hoogste oversterfte heeft aan COViD-19, met name in gebieden waar ook de fijn stof normen worden overschreden

 • Het RIVM een langer lopend onderzoek heeft aangekondigd naar de relatie tussen fijn stof concentraties en de sterfte door COVID-19, vanwege bovengenoemde feiten en vanwege breed opgezet internationaal onderzoek van de Harvard universiteit dat dit verband bevestigde

  Overwegende dat:

 • Medische specialisten erop wijzen dat verzwakking van de longfuncties door fijn stof de gevoeligheid voor het COVID-19 virus versterkt

 • De resultaten van het RIVM onderzoek nog enkele jaren op zich laten wachten

 • Een provincie een structurele overschrijding van wettelijke normen binnen de eigen grenzen niet kan dulden

 • De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) een adviesnorm voor fijn stof heeft opgesteld vanuit volksgezondheidsoogpunt, die lager ligt dan de wettelijke norm, en daarbij tevens aangeeft dat iedere verlaging van de fijn stof concentratie verbetering met zich mee brengt

  Van mening zijnde dat:

De gezondheid van de Limburgers zo belangrijk is, dat daarmee geen risico’s mogen worden genomen, en er daarbij geen regionale discriminatie mag bestaan

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • Voor de Limburgse gebieden waarin de normen voor fijn stof werden en worden overschreden een programma op te stellen om die overschrijding structureel te niet te doen

 • In de Omgevingsverordening Limburg, die onder de Omgevingswet gaat gelden, de doelstelling voor fijn stof op te nemen om de WHO-adviesnormen te bereiken

 • Een programma aan maatregelen voor te bereiden om die doelstelling te bereiken En gaan over tot de orde van de dag,

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen