Motie Voort­zetten INTERREG project natuur- en bosbrand­pre­ventie


26 juni 2020

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 26 juni 2020;
Gelezen G-20-032 Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020, brief GS van 12-5-2020 (GS 2020-19385).

Constaterende dat:

Nederlandse en Duitse overheden samenwerken in het INTERREG-V project “Natuur- en bosbrandpreventie” in het kader waarvan o.m. risicobeheersingsplannen zijn opgesteld met een bijdrage van de provincie Limburg

Overwegende dat:

 • Dit programma, blijkens de beantwoording van Schriftelijke Vragen terzake1, afloopt, en binnenkort geëvalueerd zal worden, naast de evaluatie van de Veiligheidsregio van de bestrijding van de grote branden die zich recent hebben voorgedaan

 • Er nog geen middelen beschikbaar zijn voor een vervolg op deze samenwerking

 • Aan te nemen is, gezien de zich herhalende droogtes, en mede gezien hetgeen zich heeft voorgedaan in andere landen, het risico op bos- en natuurbranden zal toenemen

  Van mening zijnde dat:

Alles in het werk moet worden gesteld om herhaling van natuur- en bosbranden, van een dergelijke omvang, te voorkomen, en de risico’s daarvan voor mens, dier en natuur te bestrijden

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • De evaluatie van het INTERREG-V-project “Natuurbrand- en bosbrandpreventie”, en die van de Veiligheidsregio m.b.t. de grote branden in de Meinweg en de Peelgebieden, aan Provinciale Staten ter beschikking te stellen

 • Het INTERREG-V-project voort te zetten en daaraan als provincie Limburg een proportionele financiële bijdrage te leveren, rekening houdend met de uitkomsten van de evaluatie
 • Binnen de Veiligheidsregio als provincie aan te dringen op een aangescherpt beleid ter voorkoming van natuur- en bosbranden

  En gaan over tot de orde van de dag.

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen