Motie Verstandig Omgaan met Inves­te­ringen MAA


26 juni 2020

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 26 juni 2020;
Gelezen G-20-032 Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020, brief GS van 12-5-2020 (GS 2020-19385).

Constaterende dat:

 • Provincie Limburg eigenaar en exploitant is van het regionale vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA)

 • Het College van GS heeft aangegeven in 2021 een renovatie van de start- en landingsbaan van MAA uit te voeren waarvan de geraamde kosten ca € 25 miljoen bedragen

 • De Rijksoverheid in de Luchtvaartnota heeft aangegeven dat zij geen financiële steun zal verlenen aan MAA.

 • Het College van GS voornemens is het kredietbesluit voor deze renovatie in oktober 2020 voor te leggen aan PS

  Overwegende dat:

 • Dhr van Geel door het College is aangesteld als onafhankelijk verkenner voor de provinciale vertaling van de Luchtvaartnota voor MAA

 • Dhr van Geel zijn onderzoek naar verwachting in december 2020 zal afronden

 • De Corona-crisis reeds tot een forse afname van de internationale luchtvaart geleid heeft en omdat niet te voorspellen is hoelang deze crisis nog zal voortduren ook niet te voorspellen is hoelang de luchtvaart hierdoor nog beïnvloed zal worden

 • De Corona crisis ook voor de Provincie leidt tot allerlei onvoorziene kosten waardoor het raadzaam is om prudent om te gaan met kostbare investeringen

 • De vertrekkende en landende vliegtuigen op Maastricht Aachen Airport veel overlast geven voor omwonenden en de toeristische sector in Limburg, en daarnaast bijdragen aan luchtvervuiling, fijnstof en klimaatverandering

  Van mening zijnde dat:

  • Op dit moment nog niet te overzien is hoe ingrijpend de gevolgen van de Corona crisis zullen zijn voor de financiële positie van de Provincie en de toekomst van het luchtverkeer

  • Het niet verstandig is om een besluit te nemen over de kostbare renovatie van de start- en landingsbaan zolang de resultaten van het onderzoek van dhr. van Geel over de toekomst van MAA nog niet bekend zijn en behandeld in PS

   Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

Het kredietbesluit voor de renovatie van de start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport pas aan PS voor te leggen nadat de eindrapportage van de heer van Geel is behandeld door PS

En gaan over tot de orde van de dag,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen