Motie Plusquin Voorkom doden van huis­katten in Limburg


18 december 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 18 december 2021,

Kennisgenomen hebbend van:

 • Sonderend stuk inzake Faunabeheerplan 2020-2026, brief GS van 3 november 2020, collegestuk 2020/43897);

Constaterende dat:

 • Volgens het Faunabeheerplan 2020-2026 door de Faunabeheereenheid een ontheffing zal worden aangevraagd voor het verwijderen van verwilderde katten door middel van het doden van de dieren;
 • Door het, in het Sonderend stuk opgenomen, concept goedkeuringsbesluit GS aangeven deze ontheffing te zullen verlenen;
 • In de Tweede Kamer eerder een motie is aangenomen om het afschieten van zwerfkatten te verbieden;

Overwegende dat:

 • Volgens de in het faunabeleid geldende escalatieladder preventie voorop staat, en daarom eerst de in het Faunabeheerplan voorgestelde maatregelen om doden te voorkomen genomen moeten worden, waarover echter geen enkele zekerheid bestaat, o.a. bij gebrek aan financiering;
 • Het niet vast staat, en ook niet in het Faunabeheerplan is onderbouwd, dat doden effect heeft op de populatie, omdat het vrijkomende territorium wordt ingenomen door nieuwe dieren;
 • Bij afschot ook verwarring met de wilde kat kan ontstaan, waarvoor in opdracht van de provincie Limburg een soortenbeschermingsplan is uitgevoerd;
 • Bij afschot ook voorkomt dat dieren alleen gewond raken, wat veel dierenleed veroorzaakt;
 • Het zal kunnen voorkomen dat nog maar kort loslopende dieren zullen worden afgeschoten;
 • Afschot van zwervende huiskatten op heel weinig begrip van de bevolking zal kunnen rekenen;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • De door de Faunabeheereenheid aan te vragen ontheffing voor het verwijderen van de Verwilderde kat (Felis catus) door middel van het doden van de dieren niet te verlenen.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GL, D66, PvdA, 50PLUS, FvD (3)

Tegen

PVV, CDA, VVD, FvD (4), LOKAAL-LIMBURG