Motie Plusquin Faci­li­teren TNR- en chip­pro­jecten Verwil­derde kat


18 december 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 18 december 2021,

Kennisgenomen hebbend van:

 • Sonderend stuk inzake Faunabeheerplan 2020-2026, brief GS van 3 november 2020, (collegestuk 2020/43897);

Constaterende dat:

 • In het Faunabeheerplan 2020-2026 voor de Verwilderde kat als voorgesteld beheer wordt aangegeven het chippen van huiskatten en het uitvoeren van “TNR”-projecten (vangen, steriliseren, terugzetten);
 • Er nu (alleen) in Zuid-Limburg op beperkte schaal een TNR-project wordt uitgevoerd;
 • Er ook projecten worden uitgevoerd om huiskatten te chippen, zodat ze bij wegvangen met hun baasjes herenigd kunnen worden, o.a. door de DB in samenwerking met de gemeente Rotterdam en op Texel;

Overwegende dat:

 • Er voor het voorgestelde beheer via TNR en/of chippen geen financiering is;
 • Volgens de in het faunabeleid geldende escalatieladder preventie voorop staat, en daarom maatregelen om afschot van dieren te voorkomen eerst genomen moeten worden;
 • De Dierenbescherming (DB) aangeeft het lopende TNR-project met extra middelen te kunnen uitbreiden, ook naar andere delen van de provincie;
 • Daarbij met extra middelen j ook een kwaliteitsslag gemaakt kan worden, door vrijwilligers professioneel aan te sturen en dan de effectiviteit van het project ook kan monitoren;
 • Ook chipprojecten door de DB in samenwerking met gemeentes en burgers kunnen worden uitgevoerd, en geëvalueerd;

Van mening zijnde dat:

 • Alles gedaan moet worden om het nodeloos doden van (verwilderde) huisdieren te voorkomen;
 • Afschot van huiskatten op heel weinig begrip van de bevolking zal kunnen rekenen;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • In overleg te gaan met de Dierenbescherming en andere relevante organisaties over de mogelijkheden om het TNR-project uit te breiden, en om chipprojecten van huiskatten te starten;
 • Daarover aan Provinciale Staten te rapporteren en daarbij ook een bestedings- en financieringsvoorstel voor te leggen.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen