Motie Loomans Bescherm Limburgse natuur en Ster­renbos


18 december 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 18 december 2020,

Constaterende dat:

 • Het Statenvoorstel Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan “Uitbreiding VDL Nedcar” uitbreiding aan de noordzijde tot gevolg heeft;
 • Dit tot kap van het Sterrenbos leidt;
 • Essentiële vliegroutes voor beschermde vleermuissoorten verdwijnen door bomenkap langs het Pasveld en de Kleine Allee;
 • Het allerminst zeker is voor welke opdrachtgevers deze Limburgse natuur moet verdwijnen;
 • VDL Nedcar geen externe productielocatie voorstaat;

Overwegende dat:

 • Het met VDL vergelijkbare Magna Steyr wél succesvol is met een externe productielocatie, en dat voor vier opdrachtgevers;
 • Deze externe productielocatie 75km van de overige productieprocessen van Magna Steyr verwijderd is, en zelfs in een ander land (Slovenië);
 • De bij VDL Nedcar desondanks gewenste aaneengeschakelde productielocaties kap van het Sterrenbos betekenen;
 • De milieueffectrapportage uitwijst dat de kap van het Sterrenbos tot natuurverlies leidt dat onmogelijk gecompenseerd zal kunnen worden;
 • Dit gegeven ook blijkt uit het PIP;
 • Uit onderzoek voor de provinciale Omgevingsvisie blijkt dat Limburgers minder industriële uitbreidingen willen en juist méér natuur;
 • Het PIP niet met zekerheid een stijging of behoud van werkgelegenheid betekent;

Van mening zijnde dat:

 • De strekking van moties-Graus en Kuntzelaers, te weten toekomstige doorontwikkeling binnen de huidige contouren van VDL, middels het PIP niet gehaald wordt;
 • Onvervangbare natuur niet zonder noodzaak opgeofferd mag worden;
 • Het kappen van bomen haaks staat op het 1 miljoen bomenplan van de provincie Limburg;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • In overleg met VDL Nedcar te onderzoeken hoe Magna Steyr externe productielocaties succesvol heeft kunnen aanboren;
 • Dientengevolge het Sterrenbos te ontzien bij “Uitbreiding VDL Nedcar”;
 • Het nu voorgelegde PIP niet in procedure te brengen, voordat dit onderzoek is afgerond;
 • Bij succesvolle afronding van het onderzoek het PIP aan te passen, en in gewijzigde vorm aan Provinciale Staten voor te leggen.

En gaan over tot de orde van de dag,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, 50PLUS, D66 (1), GL

Tegen

PvdA, SP, D66 (2), PVV, CDA, FvD, LOKAAL-LIMBURG, VVD

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Respecteren omwonenden en natuurcompensatie Wieleromgeving Leudal

Lees verder

Motie Plusquin Faciliteren TNR- en chipprojecten Verwilderde kat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer