Motie Plusquin Respec­teren omwo­nenden en natuur­com­pen­satie Wiele­rom­geving Leudal


11 december 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 11 december 2020,

Constaterende dat:

 • De aanleg van de wielerbaan lokaal op behoorlijk verzet stuit;
 • Onduidelijkheid bestaat over de bestemming van de wielerbaan;
 • De gemeentelijke informatievoorziening aan omwonenden van de wielerbaan te wensen over laat;
 • Dit gebrek tot vele vragen van omwonenden heeft geleid, waarop geen deugdelijk antwoord is gegeven door de gemeente Leudal;
 • Negentig monumentale eikenbomen gekapt zullen worden ten behoeve van de nieuwe wielerbaan;
 • Rechthebbenden van de beoogde locatie voor natuurcompensatie niet geraadpleegd zijn door de gemeente Leudal;
 • Natuurcompensatie dus onduidelijk is, zowel qua omvang als locatie;

Overwegende dat:

 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel, deugdelijke motivering en voorbereiding, niet adequaat zijn toegepast;
 • Ter compensatie van de te kappen 90 monumentale eikenbomen 2.000 jonge eikenbomen geplant moeten worden;

Van mening zijnde dat:

 • Het provinciale bestuur naar zijn inwoners toe niet zonder meer subsidie kan verlenen aan een project waar nog veel onduidelijkheid over bestaat;
 • Het kappen van bomen haaks staat op het 1 miljoen bomenplan van de provincie Limburg;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

 • In overleg te gaan met de gemeente Leudal om duidelijk te maken waarom deze haar inwoners niet behoorlijk heeft ingelicht over de nieuwe wielerbaan;
 • Duidelijkheid te krijgen van de gemeente Leudal over de natuurcompensatie van de 90 te kappen monumentale eikenbomen, zowel qua locatie als de omvang hiervan;
 • Deze uitkomsten te delen met Provinciale Staten voordat de definitieve subsidiebeschikking wordt verleend;
 • De verlening van de subsidiebeschikking omtrent het Statenvoorstel Wieleromgeving uit te stellen tot nĂ¡dat duidelijk is verschaft door de gemeente Leudal.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen