Amen­dement Loomans Opbrengsten grond­verkoop ener­gie­land­schap Wells Meer anders bestemmen


13 november 2020

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 13 november 2020,

Gelezen G-20-066 Statenvoorstel Voorgenomen verkoop provinciale gronden t.b.v. Energielandschap Wells Meer, brief GS van 15-9-2020 (GS 2020-37660)

Constaterende dat:

 • Tot de voorgenomen besteding van de opbrengsten behoort een bedrag van € 3 miljoen voor cofinanciering bronmaatregelen in het kader van de gebiedsgerichte aanpak stikstof

 • Dit geen directe besteding aan de natuur zelf is

 • Tot de voorgenomen besteding tevens behoort een bedrag van € 23,7 miljoen aan “natuurherstel” in het kader van de ontwikkelopgave natuur

  Overwegende dat:

 • Volgens de bij het eerstgenoemde gevolgde logica ook reeksen andere maatregelen “met een positief effect op natuur” te financieren zouden zijn

 • De beperking tot “natuurherstel” in het kader van de ontwikkelopgave natuur in het Statenvoorstel niet gemotiveerd is, en inhoudt dat deze middelen o.a. niet aan verwerving besteed kunnen worden

  Van mening zijnde dat:

 • De balans tussen bronmaatregelen en andere maatregelen voor de aanpak van het strikstofprobleem in een debat over de stikstofaanpak zelf gevonden moet worden, en niet via dit Statenvoorstel

 • De exacte besteding van de opbrengsten bestemd voor de ontwikkelopgave natuur niet reeds in dit Statenvoorstel beperkt moet worden

  Besluiten:

  Aan het Gewijzigd Ontwerp besluit G-20-066 toe te voegen:
  “3. De voorgenomen besteding van € 3 miljoen van de verwachte opbrengsten aan cofinanciering bronmaatregelen stikstof te schrappen”
  En “4. Onder punt 8. Statenvoorstel, 1e alinea, één na laatste zin, te schrappen de woorden “natuurherstel in het kader van”, en dienovereenkomstig in de overige tekst.

  Peter Loomans

  Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen