Amen­dement Loomans Heropen uitvoe­rings­be­spre­kingen met eigenaar Kasteel Reij­mersbeek


13 november 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 13 november 2020,

Gelezen G-20-057 Statenvoorstel Landschappelijke inpassing Kasteel Reijmersbeek, brief GS van 26- 8-2020 (GS 2020-34398)

Constaterende dat:

  • De eigenaar van het kasteel in een e-mail aan GS van 16 oktober jl. heeft voorgesteld de tot nu mondeling overeengekomen afspraken schriftelijk vast te leggen, aan de hand van gevoerde correspondentie, besprekingen en het plan van de landschappelijke inrichting Reijmersbeek (medio 2019);

  • De eigenaar een overzicht heeft ingezonden, waaruit blijkt dat er al meerdere besprekingen zijn geweest, en tevens reeds een kostenraming is gemaakt van het voorgestelde ontwerpplan van de hand van architectenbureau Verbeek;

  • De provincie de besprekingen over de uitvoering van het ontwerp plan eenzijdig heeft afgebroken;

    Overwegende dat:

De intentie van Provinciale Staten altijd is geweest om tot een volwaardige landschappelijke en cultuurhistorische inpassing te komen, met respect voor natuurkwaliteit, zoals o.a. blijkt uit de op 9 oktober 2015 aangenomen motie Schaminee (nr. 673);

Van mening zijnde dat:

Aan deze intenties nog altijd recht kan worden gedaan door in te gaan op het voorstel van de eigenaar;

Besluiten:

Het beslispunt van het ontwerpbesluit behorende bij het Statenvoorstel Landschappelijke inpassing Kasteel Reijmersbeek (G 20-057) te schrappen en te vervangen door:

“GS op te dragen het voorstel van de eigenaar, zoals verwoord in diens email van 16 oktober jl., te aanvaarden en de besprekingen over de uitvoering van het ontwerp plan landschappelijke inrichting Kasteel Reijmersbeek te heropenen, waarbij de eerder door Provinciale Staten uitgetrokken middelen ad € 2.000.000 (besluit G-15-010) ter beschikking blijven”.

En gaan over tot de orde van de dag,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, SP, VVD, FvD, 50PLUS, PVV, LOKAAL-LIMBURG, CDA

Lees onze andere moties

Motie Loomans Vrijkomende agrarische locaties bestemmen voor extensivering of natuur

Lees verder

Amendement Loomans Opbrengsten grondverkoop energielandschap Wells Meer anders bestemmen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer